Page 1 - Van Gelder Geobureau
P. 1

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER


     VAN GELDER GEOBUREAU
     Data genereren en verwerken door innovatieve technieken te gebruiken. Dat is wat het Van Gelder
     GeoBureau doet. Verzamelen, analyseren en verwerken van data, zodat er maximaal voordeel uit
     gehaald kan worden. Enorm belangrijk, want bij elk project is er heel veel data te halen. Daarmee
     maken we vervolgens realistische en werkbare 3D-modellen.

                                GIS
     Om over alle benodigde data te beschikken maken we
     gebruik van verschillende hightech apparatuur. Met  Met ons geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen
     die apparatuur wordt het verzamelen en verwerken  ruimtelijke gegevens en informatie overzichtelijk worden
     van data niet alleen gemakkelijker, het brengt nog  weergegeven. Ook is het mogelijk om met GIS geo­
     veel meer voordelen met zich mee.          grafische objecten te beheren, bewerken, analyseren
                                en visualiseren. Data uit een GIS kan eenvoudig toe­
                                gankelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld een kaart
     GEEN VERKEERSHINDER MET DE              op te slaan als PDF, een kaart te publiceren naar
     DIGITALE INSPECTIEAUTO                een webomgeving, of door data te exporteren naar
     Het pronkstuk van ons Geobureau is toch wel onze zeer  een shapefile.
     opvallende digitale inspectieauto. Zoveel mogelijk ­
     heden, zoveel voordelen. Deze inspectieauto is eigen­ Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en provincies
     lijk te vergelijken met de auto die beelden maakt voor  vragen tegenwoordig, naast de bekende revisie­
     Google Earth. Onze auto levert kwalitatief zeer goede  tekeningen, steeds vaker om dataleveringen in een
     beelden waar je op je computer vervolgens doorheen  zogenoemde ‘geodatabase’. In een geodatabase staat
     kunt rijden. Ook beschikt onze inspectieauto over een  geografische informatie gerangschikt volgens de wensen
     hoge resolutiecamera waardoor je op de beelden het  of eisen van de opdrachtgever.
     wegdek kunt inspecteren, bijvoorbeeld op scheuren.
                                Omdat er binnen een database vaak koppelingen be­
     Met de wegdekscanner, die achterop de inspectieauto  staan tussen objecten vinden opdrachtgevers het
     te bevestigen is, kun je het volledige wegdek uiterst  belangrijk dat nieuwe data op dezelfde manier wordt
     nauwkeuring inmeten zonder verkeershinder. De auto  verwerkt als de al aanwezige data. Om er zeker van te
     kan tijdens het inmeten namelijk gewoon met het  zijn dat koppelingen tussen de data niet verloren gaan
     verkeer meerijden.                  werken wij met speciale GIS­software. Vraag ons ge­
                                rust naar de mogelijkheden!
   1   2