Kraan bedienen

Vervanging openbare verlichting Ermelo

Vervanging openbare verlichting Ermelo

Energie en kosten besparen: dat is het doel van de gemeente Ermelo. De gemeente start daarom met de vervanging van de openbare verlichting. Een groot deel is verouderd, afgeschreven of aan vervanging toe. In totaal worden 3.000 armaturen vervangen door een energiezuinige variant.

Van Gelder Verkeerstechniek start in de zomer van 2021 met het project. Het betreft een raamovereenkomst, jaarlijks wordt een deel van het areaal vervangen en verduurzaamd. Binnen deze overeenkomst horen ook kleine deelopdrachten, zoals inbreidingsplannen en civiele projecten.

Automatisch dimmen

In totaal moeten 3.000 armaturen vervangen worden. De armaturen worden deels uitgerust met een systeem om automatisch te kunnen dimmen en deels om dit op afstand te kunnen doen. In de woonwijken zijn de armaturen voorzien van een statische dimmer, in de nacht wordt de verlichting teruggebracht naar 50%. Op de doorgaande wegen wordt dit ook toegepast, maar daar zijn de armaturen voorzien van het 'Citytouch'-systeem. Hierdoor kan een beheerder vanaf zijn telefoon of computer de instellingen van de armaturen wijzigen.

 

n307 Roggebot

N307 Roggebot – Kampen

Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Centraal in het project staat de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van den Herik en Van Gelder. Doelen van het project zijn het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 en het verbeteren van de waterveiligheid en de natuurontwikkeling.  Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

n307 Roggebot

Werkzaamheden

De werkzaamheden die door Van Gelder ten behoeve van het project uitgevoerd worden zijn onder andere:

 • Ontwerp en aanleg van de wegenstructuur
 • Bouw van een viaduct over de N307
 • Aanpassen van de dijken
 • Vervangen van de infrastructuur op de N307 met geschieden wegen voor langzaam en snel verkeer
 • Aanleg van diverse kunstwerken en faunapassages
 • Sloop van de roggebotsluis en de huidige brug
 • Algemene (her)inrichting van het terrein en het landschap

Dankzij de inspanningen van de partijen kan straks 100% van de beroepsvaart en 95% van de pleziervaart onder de 300 meter lange brug door. Daarnaast zal ook de doorstroming van het auto- en fietsverkeer sterk verbeterd worden.

Openbare verlichting havenbedrijf rotterdam

Openbare verlichting Havenbedrijf Rotterdam

Met drie contracten werkt Van Gelder aan de infrastructuur van het Havenbedrijf in Rotterdam. Aannemingsmaatschappij Van Gelder is in dit project verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare verlichting (OV), ook wel het gele onderhoudscontract genoemd.  De andere twee contracten worden middels het grijze onderhoudscontract verricht. Het zijn twee losse contracten, maar beide worden vanuit één projectorganisatie uitgevoerd.

Voor de specialistische expertise is Van Gelder Verkeerstechniek aangehaakt bij het onderhoud aan de openbare verlichting van het Havenbedrijf.

Het werk aan het Havenbedrijf kenmerkt zich door een tweedeling. Aan de ene kant voeren we onderhoud uit aan de conventionele verlichting met een leeftijd van dertig tot vijftig jaar en aan de andere kant voeren we onderhoud uit aan de LED-verlichting. Deze verlichting heeft een eigen kabelnet met een eigen schakel en verdeelinrichting. Bij ingang van het contract is deze verlichting maximaal zeven jaar oud.

Werkzaamheden openbare verlichting

De volgende werkzaamheden worden tijdens dit project uitgevoerd:

 • Oplossen van elektrotechnische OV-storingen;
 • Vervangen van defecte OV-lampen;
 • Het onderhouden van OV-meetverdeelkasten;
 • Herstellen van aangereden lichtmasten;
 • Vervangen van defecte armaturen.
 • Conserveren van lichtmasten.
 • Lichtmasten en armaturen optisch rechtzetten.
 • Het bijhouden en vastleggen in het beheerssysteem van HBR

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afspraken en richtlijnen die in het RAW-contract vermeld staan.

Naast de Openbare Verlichting werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder ook aan het Havenbedrijf Rotterdam. Dit doen zij middels twee contracten: Prestatie Gericht Onderhoud en Levensverlengend Onderhoud.

A16 Zwijndrecht

Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 2020 – 2021

Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid. Het onderhoud aan asfalt en diverse kunstwerken, zorgt ervoor dat het hoofdwegennet in goede conditie blijft.

Het onderhoud in West Nederland Zuid is verdeeld over twee percelen, namelijk onderhoud aan het hoofdwegennet en de kunstwerken binnen de regio. De twee percelen zijn daarnaast over twee aannemers onderverdeeld. Voor het perceel van Van Gelder gaat het hierbij om 11 wegvakken en 59 kunstwerken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voeren we uit in 2020 en 2021 waarbij het werk grotendeels wordt uitgevoerd in vooraf vastgestelde weekend SLOT’s. Dat zijn er 11 in 2020 en 7 in 2021.

2020

 • A16 knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting N3
 • A20 knooppunt Terbregseplein – knooppunt Gouwe
 • A4 knooppunt Kethelplein – knooppunt Benelux
 • A16 aansluiting N3 – knooppunt Ridderkerk-Zuid
 • A20 toerit 11 Schiedam

2021

 • A13 knooppunt Kleinpolderplein – aansluiting Delft-Zuid (N470)
 • A20 knooppunt Westerlee – Vlaardingen-West
 • A15 knooppunt Gorinchem
 • A16 ’s Gravendeel – knooppunt Ridderkerk-Noord
 • A15 knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil
 • A15 knooppunt Ridderkerk-Noord

Werkzaamheden vervroegd

Samen met de opdrachtgever hebben we gebruikgemaakt van de verkeersluwe periode tijdens de coronaperiode. Zo is een van de weekenden op de A16 twee weken eerder uitgevoerd. Zo konden wij tijdens het lange Hemelvaartsweekend de werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden aan de A20 toerit 11 worden ook vervroegd. De toerit stond namelijk gepland voor de zomer in 2021, maar wordt nu uitgevoerd in het najaar van 2020.

Best Value aanbesteding

Het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid is aan Van Gelder gegund volgens de Best Value aanbesteding. Eind 2019 zijn we gestart met de onderbouwingsfase die we succesvol hebben doorlopen. In januari 2020 is het werk definitief aan ons gegund. Bijzonder is dat we voor de derde keer het contract uitvoeren. In 2018 en 2019 mochten wij ook werkzaamheden uitvoeren voor het Groot Variabel Onderhoud (GVO) West Nederland Zuid.

Dat maakt het project voor omgevingsmanager Samantha van Soelen ook bijzonder: “Aannemingsmaatschappij Van Gelder had in 2019 de beste inschrijving voor beide percelen. Ook voor het contract 2020-2021 wist Van Gelder weer voor beide percelen de beste inschrijving in te dienen.” Samantha is betrokken bij het complete plaatje; van voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering. “Deze ervaring neem ik straks ook weer mee naar werkzaamheden op de andere locaties van dit project. Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk”, zo geeft ze aan.

Integrale samenwerking

Naast de Aannemingsmaatschappij werken ook Van Gelder Verkeerstechniek en Van Gelder Rail mee aan dit project. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden zorgen we er, samen met de opdrachtgever en de diverse Van Gelder disciplines, voor dat het verkeer veilig en vlot blijft rijden.

Herinrichting Berg 7 Amersfoort

De Amersfoortse wijk Bergkwartier wordt, rond de Van Heemskerklaan, vernieuwd. Aannemingsmaatschappij Van Gelder legt een infiltratieriool aan, vervangt de huisaansluitingen, legt infiltratievelden aan en richt de straten opnieuw in. Van Gelder Verkeerstechniek zorgt voor de realisatie van de openbare verlichting.

Alle aanpassingen in het gebied moeten passen binnen de toetsingskaders van  Beschermd stadsgezicht.

De sleutel tot een succesvol project

Volgens ontwerpleider Gerben van Werven is dit Best Value project bijzonder omdat Van Gelder niet alleen verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp en de uitvoering, maar ook de kartrekker is bij het participatietraject met de bewoners. “Bij een Best Value project is de aannemer de expert en kartrekker. Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgever alleen maar achterover leunt en wacht op een kant en klaar product. Samen met de gemeente Amersfoort is op alle vlakken de samenwerking opgezocht, waarbij Van Gelder continu het voortouw nam. Door gebruik te maken van elkaars expertise verloopt het project tot nu toe super. Samenwerken blijft de sleutel voor een succesvol project.

Bij het realiseren van dit project worden de onderstaande doelstellingen bereikt

 1. Het betrouwbaar en voorspelbaar realiseren van het werk.
  Hiermee wordt bedoeld dat de opdracht op tijd, binnen budget en met een hoge klanttevredenheid wordt gerealiseerd.
 2. Hoge tevredenheid van de stakeholders over het proces van ontwerp en uitvoering.
  Dit houdt in dat de opdracht naar tevredenheid van de betrokken stakeholders van het project wordt uitgevoerd. Dit zijn de bewoners, ondernemers en beheerders in het projectgebied.
 3. Duurzame uitvoering van het project

Hiervoor hebben we het CO2-projectplan opgesteld.

Werkzaamheden Berg 7 Amersfoort

De werkzaamheden die Van Gelder uitvoert in de Amersfoortse wijk zijn verdeeld. In hoofdlijnen bestaat het werk uit de volgende scope:

 • Communicatie, participatie en coördinatie met de omgeving;
 • Opstellen en uitwerken van het ontwerp;
 • Realiseren van ambities op het gebied van regenwaterinfiltratie;
 • Riolering en infiltratie
  Infiltratievoorzieningen regenwater en vervangen. Dit houdt in dat bewoners het dakoppervlak aan de voorzijde hebben afgekoppeld van de DWA-riolering.
 • Verkeer en verhardingen
  Hierbij gaat het om de herinrichting van het Bergkwartier inclusief de bebording en de markeringen.
 • Groenvoorzieningen
  De groenvoorzieningen passen we aan en we verbeteren de groeiplaatsvoorzieningen. We behouden bomen (conform BEA) en planten nieuwe bomen waar dit nodig is.
 • Onderhoudstermijn

Van Gelder Verkeerstechniek

Uiteindelijk zal Van Gelder Verkeerstechniek zorgen voor de openbare verlichting. Zij hebben conform de eisen een ontwerp gemaakt inclusief een lichtberekening en de berekeningen van de kabels. De verlichting die wordt geplaatst is voorzien van LED.

Van Gelder Verkeerstechniek

Kleurrijke verlichting voor Steenwijk

De Markt in Steenwijk is getransformeerd tot een unieke, kleurrijke omgeving. Naar aanleiding van deze metamorfosewerkzaamheden heeft Van Gelder Verkeerstechniek, als sluitstuk, de verlichting aangebracht.

In Steenwijkerland is Van Gelder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare verlichting. Aansluitend op deze werkzaamheden brachten wij, in opdracht van de gemeente, nieuwe verlichting aan op de Markt.

Sfeervol

De wens van de gemeente was om de Markt meer sfeer te geven. Dit werd gerealiseerd door het aanbrengen van nieuw straatwerk, nieuwe geplante bomen en het plaatsen van een nieuwe fontein. Om alles af te maken en optimaal te verlichten, bracht Van Gelder nieuwe lichtmasten en armaturen aan.

Unieke verlichting

Het ging hierbij niet om het plaatsen van ‘gewone’ verlichting, maar om RGB-verlichting bestaande uit 16,7 miljoen kleuren. De fontein bestond al uit deze type verlichting. Om het een geheel te laten zijn, werden de armaturen hier ook van voorzien.

Voordat we begonnen met de werkzaamheden hebben we met Signify en de gemeente het een en ander doorgenomen. Op basis daarvan hebben wij, samen met Signify, plannen geschreven en deze aan de gemeente voorgelegd. Na het akkoord gingen we aan de slag met het aanbrengen van de masten en armaturen. Ook hebben we bij de (nieuwe) geplaatste negen bomen grondspots geplaatst om alles zo optimaal mogelijk uit te lichten.

Ingewikkeld stukje software

Op de Markt zijn drie verschillende manieren van verlichting aangebracht: de fontein, de lichtmasten en de grondspots. Alles draait op RGB-verlichting waar 16,7 miljoen kleuren in verschillende scenario’s kunnen worden gemaakt. De verlichting draait middels een voorgeprogrammeerd programma, die vraagt om een goed georganiseerde software.

Deze software heeft Signify uitgezocht en uitgewerkt. Om alle verlichting op elkaar aan te laten sluiten is er een koppeling gemaakt met het systeem van Rots Maatwerk. Samen met de gemeente en ondernemers is de kleurafstemming bepaald. Op basis van deze uitkomsten heeft Rots Maatwerk diverse lichtshows ingesteld.

 

Van Gelder Verkeerstechniek

Onderhoud openbare verlichting | In 31 gemeentes in Oost Nederland

300.000 lichtpunten, 3000 schademasten en gemiddeld een 8 voor klanttevredenheid. Dit zijn totaalgetallen die voortkomen uit 31 onderhoudscontracten. Voor diverse gemeenten voert Van Gelder Verkeerstechniek het beheer, onderhoud en vernieuwing aan de openbare verlichting uit.

 

 

Werkzaamheden

Onze monteurs reizen bijna heel Nederland door. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van lichtpunten. De werkzaamheden omvatten bijvoorbeeld het onderhoud aan bestaande lichtmasten, bekabeling, voedingskasten en armaturen en de aanleg van nieuwe openbare verlichting in nieuwbouw- en vervangingsprojecten.

Het aantal lichtpunten verschilt per gemeente, maar in totaal zijn het er 300.000. Zo vervangen we voor een aantal gemeenten de conventionele lampen voor LED-armaturen, gebruiken we op afstand programmeerbare armaturen en zorgen we voor betrouwbare verlichting voor de sociale veiligheid en ter oriëntatie.

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor ruim 3000 schademasten. Dit houdt in dat we deze masten veilig stellen en vervangen. Om te garanderen dat alle lampen blijven branden, verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek de 24/7-storingsdienst. Onze monteurs draaien om en om nacht- en weekenddiensten.

Energiereductie voor Dronten

Bij verschillende projecten in Dronten worden op afstand programmeerbare Digistreet en UrbanStar armaturen van Siginfy en Teceo armaturen van Schréder gebruikt. Deze armaturen onderscheiden zich doordat het dimregime aan te passen is, waarmee kan worden ingespeeld op veranderingen. Bovendien geven ze een signaal af als ze niet meer werken. Dat scheelt een hoop rondjes rijden om te controleren of ze het nog doen.

De armaturen zijn bijzonder geschikt voor de toekomst. Er zijn namelijk diverse sensoren die op de armaturen geplaatst kunnen worden, zoals CO2-meters en bewegingsmelders. Een voorbeeld van een gebruikte toepassing hiervan, is dat de verlichting van 10% naar 100% kan gaan als er een vrachtwagen aan komt en weer terug naar 10% gaat als deze is gepasseerd. Daarnaast worden er, met name in de woonwijken, flink wat conventionele armaturen en lichtmasten vervangen door exemplaren met LED-verlichting. Dat levert een flinke energiereductie op.

Eerste keer VRI voor Zevenaar

In de gemeente Zevenaar zorgt Van Gelder Verkeerstechniek ook voor het onderhoud van het gemeentelijke openbare verlichtingsnet. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van verkeersregelinstallaties (VRI). Voor Van Gelder Verkeerstechniek regio Oost is het voor het eerst dat de VRI’s deel uitmaken van het contract.

Vertrouwd verder

Met het onderhoud en vernieuwen van de openbare verlichting ontzorgen wij de 31 gemeentes. Elk project voeren we namelijk in één doorlopend proces uit, zonder nodeloze overdrachten en vertragingen. Vanuit de gemeentes scoren we gemiddeld een 8 op klanttevredenheid. Het hoogst gewaardeerde onderdeel is de samenwerking tussen de gemeente en de medewerkers van Van Gelder.

Waarderend evalueren

Een van de geheimen van een goede samenwerking tussen Van Gelder en de gemeente Dronten is het zogenaamde ‘waarderend evalueren’. Normaal gesproken deelt een gemeente cijfers en opmerkingen uit om de tevredenheid daarmee uit te drukken, maar bij het waarderend evalueren kan Van Gelder ook wat teruggeven. Gedurende het gehele contract wordt de samenwerking daar alleen maar beter van.

Een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer, dat is waar Van Gelder Verkeerstechniek zich elke dag sterk voor maakt. In alle bescheidenheid, maar zeker met ambitie, gaan we vertrouwd verder.

Van Gelder Verkeerstechniek

Openbare Verlichting Westergouwe Gouda

Van Gelder Verkeerstechniek werkt in Gouda aan de nieuwe woonwijk. Dit doen we in opdracht van Projectenbureau Westergouwe. Het eerste deel van de werkzaamheden is afgerond waardoor we in 2019 zijn gestart met het tweede deel.

Werkzaamheden openbare verlichting

In Westergouwe werken we aan de openbare verlichting. Er komt een volledig nieuw openbaar verlichtingsnet met voedingskasten inclusief revisie.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is de opdrachtgever voor Van Gelder Verkeerstechniek. Zij graven de sleuf en brengen de kabels aan. Vervolgens kan Van Gelder Verkeerstechniek de lichtmasten, armaturen en openbare verlichtingskasten leveren én plaatsen.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting werken vaak samen aan projecten. Dit heeft als voordeel dat we de opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgen. Met gemotiveerde en gedreven vakmensen die passie hebben voor het vak, voeren we de werkzaamheden in één doorlopend proces uit.

Assetmanagement Van Gelder

Onderhoudswerkzaamheden ’s Heerenloo

Voor zorginstelling ’s Heerenloo Noordwijk, regio Zuid Holland voert Van Gelder Verkeerstechniek al zo’n 15 jaar onderhoud aan diverse disciplines uit.

We denken met de opdrachtgever mee in oplossingen, we tonen aan dat we de nodige kennis in huis hebben en daarnaast onderhouden we de gehele revisie van het park. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het opheffen van storingen en schades aan de openbare verlichting en het uitvoeren van G/W/T/E-werkzaamheden. Ook voor nieuwbouwprojecten verzorgen we de aansluitingen en zorgen we dat de bewoners voorzien worden van G/W/T/E.

Diverse werkmaatschappijen

Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden schakelt Van Gelder Verkeerstechniek de verschillende werkmaatschappijen van Van Gelder in. Zo hebben we bij een zinkgat in het asfalt Aannemingsmaatschappij Van Gelder ingeschakeld. Na het inwinnen van hun advies hebben we het asfalt hersteld met schuimbeton. Voor de overige werkzaamheden maken we gebruik van de diensten van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken.

Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting heeft al ruim 15 jaar goed contact met deze opdrachtgever. We weten wat we aan elkaar hebben en daardoor kunnen we onze werkzaamheden goed uitvoeren. Zo zorgen we ervoor dat alle processen in één doorlopend proces worden uitgevoerd.

Van Gelder Verkeerstechniek

Openbare verlichting Frederik Hendriklaan

Een mooie uitstraling. Dat is wat de gemeente Den Haag graag wil voor één van de drukste winkelstraten in het Statenkwartier van Den Haag. Daarom werkt Van Gelder Verkeerstechniek aan de openbare verlichting van de Frederik Hendriklaan.

Klassieke uitstraling

In de Frederik Hendriklaan worden geen standaard lichtmasten geplaatst. We plaatsen hier de Haagse lichtmast, maar dan net iets anders. In samenwerking met de gemeente Den Haag hebben we een verlengde Haagse lichtmast ontwikkeld. Deze is 100 centimeter langer en 250 kilo zwaarder dan de bestaande lichtmast.

Een Haagse lichtmast is een gietijzeren lichtmast die in de negentiende eeuw werd gebruikt voor de openbare verlichting. Deze lichtmasten geven een mooie klassieke uitstraling die de gemeente wenst.

Naast het plaatsen van deze klassieke lichtmasten wordt er ook gebruik gemaakt van duurzaam materiaal. De wandelstrook is namelijk voorzien van natuursteen. Natuursteen is duurzaam omdat het een zeer lange levensduur heeft. Daarnaast kan natuursteen, na lang gebruik, makkelijk weer gerenoveerd worden.

Projectmanagement

Door een goede samenwerking tussen de gemeente en de betrokken civiele aannemer bereiken we het gewenste eindresultaat. Dan gaat het niet alleen om de mooie uitstraling, maar ook om het creëren van zo min mogelijk overlast. Om ervoor te zorgen dat bewoners en winkeliers zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden, voeren we regelmatig overleg en bekijken we continue de planning.

Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting bundelt alle losse technieken samen tot een krachtige totaaloplossing. Alle onderdelen sluiten zo feilloos op elkaar en op de systemen van de beheerder aan. Gemotiveerde vakmensen werken dagelijks aan de openbare verlichting van ruim 30 gemeenten. Al met al zorgen we voor een snel en efficiënt projectverloop, een tijdige oplevering en een optimale verkeersoplossing.

Van Gelder Amstelstation

Woonrijp maken Nuova Venezia

In Zuid-Holland werken Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek aan het woonrijp maken van Nuova Venezia, een nieuwe wijk in Nieuw-Lekkerland. Het wachten was op de officiële start van de werkzaamheden.

In 2019 is namelijk het werk stilgelegd in verband met de vondst van een bijzondere, beschermde pad op deze locatie. Voordat de werkzaamheden werden gestart is er tot twee keer onderzoek verricht naar de aanwezigheid van deze beschermde pad. In eerste instantie werd niks aangetroffen. Op een later moment werd het dier toch op twee plekken aangetroffen. Daarom werd het werk direct stilgelegd.

Inmiddels hebben de eerste werkzaamheden plaatsgevonden. Van Gelder voert daar infraconstructies, kunstwerken en woningfunderingen tegelijk uit.

Werkzaamheden

In de nieuwe wijk, genoemd Nuova Venezia, worden 88 nieuwe woningen gebouwd. Zodra we weer kunnen starten met dit project, zorgt Aannemingsmaatschappij Van Gelder ervoor dat de omgeving woonrijp wordt gemaakt.

Vervolgens is het aan Van Gelder Verkeerstechniek de taak om de openbare verlichting te verzorgen. Voor deze specialisme is het een bijzonder project. We plaatsen daar namelijk lichtmasten met een voetplaat die zijn voorzien van chemische ankers.

Deze ankers worden voornamelijk ingezet op plaatsen waar een extra sterke verankering noodzakelijk is. Van Gelder Verkeerstechniek maakt gebruik van deze techniek omdat de nieuwe wijk is omringd door waterlopen.

Specialist

Als pure specialist in de infrastructuur heeft Van Gelder alles in huis om opdrachtgevers compleet te ontzorgen. In samenwerking met de Van Gelder werkmaatschappijen, zoals voor dit project, zorgen wij voor totaaloplossingen. Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting zorgen beide voor de realisatie van deze nieuwe wijk in Nieuw-Lekkerland.

Laadpalen Van Gelder Verkeerstechniek

Aanleg laadpalen in Gelderland

Een project dat helemaal bij deze tijd past. In de provincie Gelderland sluit Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting laadpalen aan van Allego op het netwerk van de netbeheerder. Dit doen wij voor een periode van twee jaar.

Voor Van Gelder geldt in dit project dat er eigenlijk twee opdrachtgevers zijn. De laadpalen worden aangesloten voor Allego en dat wordt, zoals eerder benoemd, gedaan op het netwerk van de netbeheerder.

Ervaren monteurs

Sinds augustus 2019 heeft Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting het project volop in uitvoering. Twee ervaren monteurs zorgen voor de aansluiting. Iedere dag rijden deze monteurs door heel Gelderland om de laadpalen neer te zetten en aan te sluiten. Ze werken als duo en het uitgangspunt is nu dat ze acht laadpalen per week aansluiten.

De aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal komt binnen via Allego. Zij gaan daarmee naar de desbetreffende gemeente. Als zij de vergunning verlenen en de netbeheerder geeft akkoord, dan kunnen de monteurs aan de slag.

500 laadpalen

Van Gelder merkt dat de aanvragen en de planning al aardig vol beginnen te lopen. Het zou daarom goed kunnen dat de monteurs zich moeten opsplitsen zodat ze beide een laadpaal kunnen plaatsen. Per jaar streeft Van Gelder ernaar ongeveer vijfhonderd laadpalen aan te sluiten.

Vertrouwd verder

De vele aanvragen voor de laadpalen zijn te verklaren. Immers, steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan. De werkzaamheden verlopen nu ontzettend soepel en we liggen goed op schema. Wellicht kan Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting ook iets betekenen voor uw gemeente. Neem gerust contact met ons voor meer informatie.

Van Gelder Verkeerstechniek

Vervangen OVL gemeente Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe was Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting verantwoordelijk voor het vervangen van masten en armaturen ten behoeve van de openbare verlichting. De werkzaamheden hebben we uitgevoerd in 2018.

De armaturen zijn vervangen op de bestaande lichtmasten. Daarnaast hebben we enkele lichtmasten vervangen indien deze toe waren aan vervanging. Vanuit de gemeente ontvingen wij een lijst met de lichtmasten die vervangen moesten worden.

Verkeerstechniek

Een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer, dat is waar Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting zich elke dag sterk voor maakt. De laatste inzichten en technologieën bundelen we in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Samen werken we aan een veilige doorstroming van Nederland.

Elk project voert Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting uit in één doorlopend proces, zonder nodeloze overdrachten en vertragingen. Daarmee zorgen we voor een snel en efficiënt projectverloop, een tijdige oplevering en een optimale verkeersoplossing.

 

Van Gelder Verkeerstechniek

Herinrichting centrum Vaassen

Het centrum van Vaassen wordt opnieuw ingericht. Met de herinrichting moet het centrum een aantrekkelijke plek worden om te wonen, werken en te verblijven. Aan Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting de taak om te zorgen voor de openbare verlichting. Deze werkzaamheden hebben we in 2019 afgerond.

De herinrichting van het centrum betreft de eerste fase van het centrumplan Vaassen. Werkzaamheden boven en onder de grond worden uitgevoerd door Dusseldorp Infra. In opdracht van hen hebben wij gewerkt aan de openbare verlichting van het centrum. Na het uitvoeren van alle werkzaamheden krijgt het centrum zijn historische allure weer terug.

Verkeerstechniek

Een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer, dat is waar Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting zich elke dag sterk voor maakt. De laatste inzichten en technologieën bundelen we in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Samen werken we aan een veilige doorstroming van Nederland.

Elk project voert Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting uit in één doorlopend proces, zonder nodeloze overdrachten en vertragingen. Daarmee zorgen we voor een snel en efficiënt projectverloop, een tijdige oplevering en een optimale verkeersoplossing.

 

Van Gelder Verkeerstechniek

Vervangen openbare verlichting Haaksbergen

Een aantal straten in de gemeente Haaksbergen is voorzien van nieuwe masten en armaturen. Hierbij zijn alle armaturen aangepast in combinatie met Philips CityTouch. Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting was verantwoordelijk voor dit project en voerde dit uit voor de gemeente Haaksbergen.

Aan de volgende straten heeft Van Gelder de werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aan de Albert Cuyplaan werden de masten en de armaturen vervangen.
 • Aan de Westsingel werden de armaturen vervangen op bestaande masten (inclusief één mast en één uithouder).

In Buurse werden de armaturen vervangen op de bestaande masten.

Verkeerstechniek

Een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer, dat is waar Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting zich elke dag sterk voor makt. De laatste inzichten en technologieën bundelen we in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Samen werken we aan een veilige doorstroming van Nederland.

Elk project voert Van Gelder Verkeerstechniek & Verlichting uit in één doorlopend proces, zonder nodeloze overdrachten en vertragingen. Daarmee zorgen we voor een snel en efficiënt projectverloop, een tijdige oplevering en een optimale verkeersoplossing.

 

Van Gelder Verkeerstechniek

Deelproject onderhoudscontract Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort voeren we verschillende werkzaamheden uit als het gaat om het uitvoeren van vervanging en onderhoud aan de openbare verlichting. Naast deze werkzaamheden heeft Van Gelder Verkeerstechniek onlangs een bijzonder deelproject opgeleverd: het verlichten van de Amersfoortse Stier.

De Amersfoortse Stier

De Stier is een stalen beeld dat door de Amersfoortse kunstenaar Thijs Trompert is gemaakt voor de manifestatie Urban Wijland in 2006. Het beeld is te bewonderen op de rotonde aan de Flierbeeksingel bij de Kamp. Alleen kon men in het donker de stier niet heel goed zien.

Werkzaamheden

Daarom werd Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting ingezet om de Stier zo uit te lichten dat deze ook in het donker te bewonderen is. Voordat we begonnen met het plaatsen van de verlichting zijn er lichtberekeningen uitgevoerd. Dit houdt in dat je bepaalde lichtelementen, zoals aantallen en type verlichting, visualiseert. Aan de hand van deze visualisatie konden we inschatten of de Stier optimaal zou worden verlicht.

Na het maken van deze visualisatie konden onze medewerkers starten met plaatsen van  de spots die zijn voorzien van LED-verlichting. Deze werkzaamheden voerden we overdag uit. In de avond bekeken we de positie van de spots. Zo werden ze goed gekanteld zodat de Stier nu prachtig in het donker wordt verlicht.

De weg van de toekomst

PRIS Woerden

In het centrum van Woerden heeft Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting een aantal digitale route-informatiepanelen vervangen. Dit deze we in opdracht van Ledyears.

De route-informatiepanelen geven, zoals de naam al zegt, de route aan naar de parkeergarages in de binnenring van Woerden. Daarnaast geven de panelen direct aan hoeveel parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

OV en VRI Zuidelijke Rondweg Breda

In opdracht van Strukton heeft Van Gelder Verkeerstechniek de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties aan de Zuidelijke Rondweg in Breda vervangen. De gemeente Breda wilde graag een betere doorstroming op de zuidelijke rondweg, zodat de bereikbaarheid van de stad verbeterd.

Om deze verbetering tot stand te brengen heeft Van Gelder de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties vervangen. Het vervangen van verkeersregelinstallaties gebeurt in verschillende fases. Allereerst hebben we een sleuf gegraven waar we vervolgens de nieuwe kabels hebben aangebracht en de detectielussen hebben gezaagd. Als laatste worden de masten aangebracht.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

Distributiepark Rotterdam

Het distributiepark Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa. Van Gelder Verkeerstechniek heeft hier gewerkt aan het bewaakte parkeerterrein waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten.

Op het parkeerterrein plaatsten wij 70 lichtmasten die zijn voorzien van LED-verlichting. Daarnaast zijn de lichtmasten botsvriendelijk. Dit houdt in dat de masten uit twee delen bestaan. Net boven het maaiveld zit op het grondstuk een flens gelast. Hierop zit het deel dat boven de grond staat gemonteerd met zogenaamde breekbouten. Bij een aanrijding zullen de bouten afbreken en schuift de mast van de flens en komt zo achter de auto op de grond terecht.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

Aanleg verkeersregelinstallatie A15 Hoogvliet

Door de reconstructie aan de Aveling in Hoogvliet, tussen de A15 en de Groene Kruisweg, heeft Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting twee verkeersregeninstallaties vervangen. Dit deden we in opdracht van de gemeente Rotterdam samen met civiele aannemer Kraaienveld.

Werkzaamheden

Het vervangen van verkeersregelinstallaties gebeurde in verschillende fases. Allereerst hebben we een sleuf gegraven waar we vervolgens de nieuwe kabels hebben aangebracht. Als laatste werden de masten aangebracht en hebben we daarnaast de detectielussen in het asfalt aangebracht.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

Aanpassingen tramspoor Vierambachtstraat Rotterdam

Door slijtage moest het spoor aan de Vierambachtstraat vervangen worden. Zo kunnen reizigers weer veilig en comfortabel op reis. Bij het vervangen van het spoor was Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting verantwoordelijk voor een aantal werkzaamheden. Dit deden zij in opdracht van Van den Heuvel.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de CK-installaties. Deze installatie stuurt de waarschuwingslichten (TWL) aan, maar ook de wisselverwarming, verlichting en de informatiepanelen in de ABRI’s. En eventueel regelt het een contact naar de verkeersregelautomaat, zodat de tram wit licht krijgt om veilig over te kunnen gaan.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

Aanpassen vijf kruispunten in Breda

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting heeft in opdracht van SWARCO werkzaamheden aan vijf kuispunten in Breda uitgevoerd. Daarbij waren we verantwoordelijk voor het vervangen van de verkeersregelautomaten en de verlichting.

Een verkeersregelautomaat is een onderdeel van een verkeersregelinstallatie. Via een verkeersregelautomaat worden de verkeerslichten aangestuurd. Deze automaten zorgen ervoor dat het toenemende verkeer veilig en optimaal kan blijven doorstromen.

Daarnaast hebben we de armaturen vervangen. De armaturen zijn vervangen door LED-verlichting. LED-verlichting is duurzaam en het vermindert de uitstoot van CO2.

Specialisme

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder Verkeerstechniek

Vervangen VRI Oranjelaan Dordrecht

Vanwege de reconstructie van de Oranjelaan in Dordrecht heeft Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting vier verkeersregelinstallaties aangepast. Daarnaast hebben we in de middenberm, aan beide kanten, lichtmasten geplaatst. Beide werkzaamheden hebben we uitgevoerd in opdracht van Van Kessel.

Het doel van een verkeersregelinstallatie, ook wel VRI, is het waarborgen van de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. Met het vervangen van de verkeersregelinstallaties is de doorstroming, bereikbaarheid en de veiligheid van de Oranjelaan verbeterd.

Vervolgens heeft Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting over een totaallengte van 800 meter lichtmasten geplaatst. De lichtmasten staan in de midden berm, zijn 8 meter hoog en hebben uithouders van 3,5 meter aan beide kanten van de mast.

Van Gelder Verkeerstechniek

Reconstructie Noordboulevard Scheveningen

Samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft Van Gelder Verkeerstechniek gewerkt aan de reconstructie van de Noordboulevard in Scheveningen. Daarbij verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek de openbare verlichting van de boulevard.

De Boulevard in Scheveningen is vernieuwd. De reconstructie was een onderdeel van het programma De Kust Gezond. Doel was om de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad te verbeteren. Zo moet het uiteindelijk uitnodigend en gastvrij zijn en een kustgevoel oproepen.

Chique uitstraling

Van Gelder Verkeerstechniek heeft nieuwe verlichting aangebracht die een mooie en chique uitstraling geven. Het ging hierbij om het aanbrengen van nieuwe lichtmasten, het aanbrengen van verlichting in de trap en in de ruime zitbanken en het aanbrengen van spotjes in het asfalt.

Noordboulevard Scheveningen

De verlichting is dynamisch en dimbaar. Dit houdt in dat verlichting zo ingesteld kan worden dat het op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht, minder licht geeft. De nieuwe verlichting is daarnaast op afstand te bedienen. In de lichtmasten zit dan een stukje elektronica, zodat de verlichting via de beheercentrale kan worden bediend.

Van Gelder Verkeerstechniek is uitgegroeid tot een echt specialisme, waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. Wij ontzorgen opdrachtgevers van A tot Z. Dat gaat van project- en contractmanagement tot en met integraal ontwerp en de totale uitvoering. Ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring? Neem dan contact met ons op.

Van Gelder

N804 Schaarsbergen – Hoenderloo

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft, in opdracht van de Provincie Gelderland, verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de N804 Schaarsbergen – Hoenderloo. Deze werkzaamheden voerden we uit om de verkeersveiligheid van de N804 te verbeteren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die we hebben uitgevoerd bestonden uit het vernieuwen van asfalt en het vervangen van gele plateaus. Daarnaast hebben we twee wildroosters verwijderd omdat deze geen functie meer hadden. De fietsoversteken bij de Krimweg hebben we aangepast, zodat het een veilige oversteekplaats wordt voor fietsers. Vervolgens hebben we plaatselijk verlichting en bebording aangebracht. Deze lantarenpalen werken op ledverlichting.

Langs de hele weg waren het kleinschalige ingrepen, waarbij op sommige stukken het asfalt is vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt plaatselijk verwijderd. Vervolgens brachten we het nieuwe asfalt aan.

Een goede mobiliteit zorgt voor een vlotte doorstroming. Om onze mobiliteit op pijl te houden, zorgt Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de realisatie en het onderhoud van wegen. Het gaat hierbij niet alleen om asfalteren, maar ook om de ontwikkeling en de productie van asfalt. Met de reconstructie van de N804 hebben we een mooi project afgerond. Samen zorgen we voor een goede mobiliteit en een vlotte doorstroming.

Betondorp Amsterdam

Herinrichting Betondorp Amsterdam

Werken aan de boven- en ondergrondse infrastructuur van het Amsterdamse Betondorp. De komende twee jaar gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken (VGKLM) hier aan het werk. Dit is niet de eerste keer. Een aantal jaar geleden hebben we namelijk het eerste gebied van het Betondorp afgerond. Nu gaan we verder met de tweede en derde fase van het project.

In het Amsterdamse Betondorp voeren we ook dit keer onderhoud uit aan riool-, gas- en waterleidingen. Het ingrijpende onderhouds- en vervangingswerk wordt in één keer efficiënt uitgevoerd, zodat de straten slechts één keer worden opengebroken. Ondernemers en bewoners van Betondorp worden hierdoor zo min mogelijk belast door alle werkzaamheden.

Werkzaamheden

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder KLM voeren alle boven- en ondergrondse werkzaamheden uit. De verouderde riolering vervangen we door een nieuw stelsel. Deze nieuwe riolering zorgt ervoor dat overtollig regenwater snel en effectief wordt afgevoerd. Daarnaast vervangen we ook de gas- en waterleidingen. Als alles is vervangen richten we de straten opnieuw in.

Elektrisch materiaal

In Betondorp werken we in een beperkte ruimte en daarom willen we zoveel mogelijk rekening houden met onze omgeving. Omdat dieselmotoremissie (DME) juist in deze beperkte omgevingen blijft hangen, maken we dus zoveel mogelijk gebruik van elektrisch materiaal. In dit artikel lees je daar meer over.

Samenwerking en omgevingsmanagement

Voor dit projecten werken onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, en de nutsbedrijven Liander, Waternet en Van Gelder nauw met elkaar samen. Het doel van alle partijen is een goede coördinatie en een vlot projectverloop met zo min mogelijk hinder. Van Gelder is tijdens dit project verantwoordelijk voor de communicatie met ondernemers en buurtbewoners. Via de gratis App Betondorp houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van alle werkzaamheden.

Heb je vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kun je naast de Betondorp-app (te vinden in uw app-store) ook per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager Gert-Jan Roth. Hij houdt bovendien een inloopspreekuur op de donderdagen tussen 13:00 - 14:00 uur, in de keet aan de Rozenburglaan. Zijn gegevens vind je rechts van deze pagina.

Van Gelder nationaal park de hoge veluwe

Bouwteam: herinrichting Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe wilde het bezoekerscentrum en -restaurant, inclusief het omliggende terrein, graag veranderen in ‘een open plek met duurzame faciliteiten’. Daarom heeft het Park besloten over te gaan tot een volledige herinrichting van het centrumgebied, inclusief nieuwbouw van het centrumgebouw (Landhuis) en het omliggende terrein. De nieuwe voorzieningen moesten een eenheid met het landschap gaan vormen. En dat is gelukt!

De herinrichting was ingedeeld in twee fasen. De eerste fase bestond uit de nieuwbouw van het Landhuis of centrumgebouw. Deze fase werd uitgevoerd door Rots bouw en Antea Group. De tweede fase bestond uit de herinrichting van het omliggende gebied, waaronder het parkeerterrein, een evenemententerrein en speelvoorzieningen.

Bouwteam

Aan de basis van de plannen voor de herinrichting lag het landschapsontwerp door H+N+S. Samen met het Nationale Park De Hoge Veluwe en Antea Group vormde Van Gelder het bouwteam dat dit landschapsontwerp omzette naar een uitvoeringsontwerp.

Het werken in een bouwteam was relatief nieuw en bracht meerdere voordelen met zich mee. Door al vroeg intensief samen te werken, konden de drie partijen Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antea Group en Van Gelder, potentiële uitdagingen en risico’s al vroeg signaleren. Bovendien werden oplossingen samen gezocht en gevonden.

Het bouwteam had als uitgangspunt om kennis, expertise en vakmanschap te delen in een sfeer van openheid en transparantie. De partijen droegen samen zorg voor zaken als de optimalisatie van het ontwerp, de uitvoeringswijze en de kostentechnische inbreng en beheersen zo ook gezamenlijk de projectdoelstellingen en het projectbudget.

De optimale samenwerking en het delen van expertises werd nog eens versterkt door de integrale aanpak die Van Gelder ook hier heeft toegepast. Voor een aantal specifieke werkzaamheden heeft de aannemingsmaatschappij de hulp ingeschakeld van Van Gelder Verkeerstechniek.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor Van Gelder omvatten het gehele ontwerp en de uitvoering van de herinrichting. Hieronder vielen het parkeerterrein, het evenemententerrein en de speelvoorzieningen. De aannemingsmaatschappij nam bij de uitvoer het grondwerk, de bestrating en de halfverharde parkeervoorziening voor haar rekening. Van Gelder Verkeerstechniek werd ingevlogen om haar specialisme toe te passen bij de installatie van elektrische laadpalen op het parkeerterrein, de openbare verlichting en de water- en elektra-voorzieningen op het evenemententerrein.

Klimaat- en toekomstbestendig

Natuurlijk was het werk een unieke locatie. Van Gelder was zich hier sterk bewust van. We zijn niet voor niets sinds 2018 partner van het park. Het gehele ontwerp is klimaat- en toekomstbestendig. Regenwater wordt meteen geborgen en infiltreert direct in de bodem. Dankzij de elektrische laadpalen is ook het parkeerterrein klaar voor de toekomst. En de halfverharding van het parkeerterrein zorgt ervoor dat het weliswaar berijdbaar is voor vrachtverkeer en lang mee kan, maar toch goed in de omgeving past.

Wil je meer weten over onze relatie met Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Lees dan ook het artikel in ons jaarverslag.

Schroeffundatie Van Gelder Verkeerstechniek

Nieuwe lichtmasten gemeente Woerden

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting 21 nieuwe lichtmasten aan de Mijzijde in Woerden geplaatst. De gemeente kampt al een aantal jaren met verzakking van de huidige lichtmasten. Om dit tegen te gaan is de gemeente Woerden, samen met Van Gelder, opzoek gegaan naar een toekomstbestendige oplossing.

Unieke methode

Die oplossing was het plaatsen van nieuwe lichtmasten op een schroeffundatie. Deze schroeffundatie is een bewezen techniek, maar is uniek als fundering van openbare verlichting. Op dit moment werkt de gemeente Woerden al enkele jaren met stabiliteitsplaten en vleugels om de lichtmasten meer steun te geven. Maar helaas blijven de masten bij deze techniek ook zakken. Het verzakkingsprobleem komt door de venige ondergrond. Het landschap is de laatste 1000 jaar tot wel vier meter gezakt. Door de verzaking ontstaat schade aan wegen, leidingen en gebouwen. Naast de verzakkende wegen hebben ook de lichtmasten onvoldoende steun. Door het plaatsen van nieuwe lichtmasten op schroeffundatie dragen we bij aan de oplossing voor het verzakkingsprobleem.

De kracht van Van Gelder

Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting is uitgegroeid tot een specialisme waarin we de laatste inzichten en technologieën bundelen in slimme systemen voor een optimale mobiliteit. De kracht van Van Gelder schuilt echter niet zozeer in het ontwikkelen van losse technologieën, hoe slim ook, maar vooral ook in het integreren ervan. Alle losse technieken bundelen we als systeemintegrator samen tot een krachtige totaaloplossing. En misschien nog wel belangrijker: onze medewerkers hebben een no-nonsense mentaliteit. Gemotiveerde vakmensen met passie voor en plezier in hun werk.

Verbeteren bereikbaarheid | Bedrijventerrein Hengelder in Zevenaar

De weg Hengelder is een belangrijke ontsluitingsweg in Zevenaar. Omdat de hoeveelheid verkeer steeds toeneemt is ook deze weg één van de projecten in de gemeente Zevenaar die toekomstgericht is. De toekomstige inrichting zorgt ervoor dat Zevenaar - na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 - goed bereikbaar blijft en dat zo het verkeer op de hoofdrijbaan vlot doorstroomt.

Zonder hinder hebben we de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Hengelder in Zevenaar richting de A12 verbeterd. Benieuwd wat we aan de Hengelder hebben gedaan? De gemeente laat dit graag zien via deze video.

Werkzaamheden

Voor de gemeente Zevenaar gaat Aannemingsmaatschappij van Gelder werken aan de herinrichting van de weg Hengelder. Daarbij komen de volgende werkzaamheden aan bod:

 • De rotonde Hengelder - Ringbaan Oost wordt veranderd naar een kruispunt met verkeerslichten.
 • Op het kruispunt met de Einsteinstraat ter hoogte van het sportpark komt een nieuwe rotonde.
 • De weg Hengelder krijgt twee parallelwegen.
 • De doorgaande weg krijgt een middenberm.
 • Voor fietsers wordt een vrijliggend dubbelzijdig (tweerichtingen) aangelegd.
 • Ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de A12 wordt een nieuw vrijliggend betonfietspad met fietstunnel aangebracht.

Onderstaande afbeeldingen laten onze werkzaamheden zien.

Bijzondere reconstructie

De reconstructie van de weg Hengelder is een ontzettend gecompliceerd project vanwege de diversiteit aan stakeholders in het gebied. Denk hierbij aan bedrijven met ieder hun eigen transporten, de weggebruikers tussen Zevenaar, Didam en Babberich en de grote groep fietsende scholieren rondom het Liemers College. 's Avonds en in de weekenden verandert het beeld van weggebruikers naar een hoge mate van activiteit rondom de sportvelden.

Doorgaand verkeer kan vrijwel altijd doorgang vinden. Slechts één weekend en een aantal nachten sluit de weg Hengelder helemaal. Deze afsluitingen worden uiteraard gecommuniceerd naar de betrokkenen stakeholders.

De onderstaande timelapse brengt ons werk goed in beeld.

Planning en meer informatie

In juli 2019 is Van Gelder begonnen met alle werkzaamheden. Op de website van Op weg in Zevenaar vind je een actuele planning en fasering. Daarnaast kun je dagelijks van 9:00 - 16:00 uur binnenlopen bij ons informatiecentrum aan de Hengelder 23. Eén van onze medewerkers staat je dan te woord. Ook via de mail en telefoon 0525 - 659 888 kun je ons bereiken voor vragen.

Assetmanagement | Onderhoud en beheer Noord-Holland

Tussen september 2018 en september 2028 is Combinatie MGZ, een samenwerking van de bedrijven Mobilis TBI, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en De Jong Zuurmond, in opdracht van Provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigendommen van de Provincie. Het gaat hierbij om de regio's Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en (voor zover gelegen binnen het district) Ouder-Amstel, oftewel: Noord-Holland Zuid. Binnen deze regio zijn ook luchthaven Schiphol en Royal Flora Aalsmeer gelegen.

Door het beheer en het onderhoud van deze regio slim en efficiënt uit te voeren, zorgt Combinatie MGZ ervoor dat het kloppend hart van de noordelijke Randstad zo ongestoord mogelijk zijn economische belang kan vervullen in het gebied.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Het uitvoeringsteam van Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond is de komende tien jaar binnen het gebied Noord-Holland Zuid verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen, de (beweegbare) bruggen, de sluizen, het groen, de gebouwen, de terreinen, de openbare verlichting en verkeerslichten en van de busbanen en -stations voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarnaast valt ook het incidentenmanagement en de gladheidsbestrijding onder dit contract. Voor Van Gelder ligt de focus op het grotere onderhoud van de vele wegen in het areaal Noord-Holland Zuid.

Alle werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de combinatie. Dit is van het inplannen, ontwerpen, afstemmen met de omgeving en treffen van verkeersmaatregelen tot de uitvoering ervan.

Integrale aanpak

Naast de Aannemingsmaatschappij is ook Van Gelder Verkeerstechniek betrokken bij dit grootschalige onderhoudscontract. In onderaanneming van de Combinatie MGZ verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek het onderhoud aan de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, camerasystemen, detectiesystemen, slagboominstallaties, bewegwijzering en dynamische route-informatiepanelen. Beide ondernemingen van de Van Gelder Groep hebben in eerdere projecten bewezen goed (met elkaar) te kunnen samenwerken en de verantwoordelijkheid aan te kunnen.

Innovaties

Wat ook onderdeel is van het contract is de innovatie-opgave. Hiervoor is er halfjaarlijks een overleg, waarin als combinatie innovaties worden gepitched. Onlangs zijn er twee innovaties uitgevoerd. Dit waren het koelen van bruggen middels sensoren en het toepassen van een zelfhelende betonreparatiemodel.

Dit project biedt Van Gelder de kans om goede relaties op te bouwen met de provincie wat kan zorgen voor mooie referenties. Tijdens dit contract wordt omgevingsmanager Mark Geertman gedwongen om ook eens als opdrachtgever naar dit project te kijken.

Medewerkers over dit project

Omgevingsmanager Mark Geertman: “Dit project is bijzonder, omdat we een langdurig partnerschap aangegaan zijn. De opdrachtgever gaf aan dat Van Gelder het beter kan uitvoeren dan zijzelf. Ook biedt het Van Gelder de kans om een goede relatie op te bouwen met de provincie Noord-Holland en op deze manier te werken aan mooie referenties."

Uitvoerder Berry Wilthagen: "Het bijzondere aan dit project is dat het een variërend gebied is waar veel gebeurd. Het gebied waarin wij werken is een van de drukste plekken van het verkeer in de provincie Noord-Holland. Iedere dag is een uitdaging om het gebied vlot en veilig te houden. Dit zorgt ervoor dat ik aan het einde van mijn werkdag met een goed gevoel naar huis ga."

Administratief medewerker Kelly Kooren geeft aan dat het project omvangrijk en divers is. Het is elke dag een uitdaging; van calamiteiten en schades tot onderhoud en groen werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde. Het projectteam van de combinatie MGZ is klein en compact, waardoor we op elkaar aangewezen zijn om het huisvaderschap zo goed mogelijk te ambiëren en deze in goede banen te laten verlopen.

Meer informatie

Voor dit omvangrijke project is door de Combinatie MGZ een speciale website in het leven geroepen: www.pnhz.nl. Hier is alles te vinden over de actuele werkzaamheden en de verschillende samenwerkingspartners. Tevens zijn op deze website de contactgegevens van het servicepunt te vinden. Natuurlijk kunnen eventuele vragen ook aan ons projectteam gesteld worden.

GVO West Nederland Zuid

Het project “Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan het HWN WNZ 2019” was onderdeel van het onderhoudsprogramma van West Nederland Zuid. Het grondgebied van West Nederland Zuid wass opgedeeld in 2 districten, District Noord en District Zuid. In aanvulling op deze verdeling werd het project opgedeeld in Perceel 1 en Perceel 2. In navolging van het contract van 2018 heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder de beste Best Value aanbieding gedaan voor het contract voor 2019. Bijzonder hierbij was dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor beide percelen de hoogste score wist te behalen. Met haar aanbieding heeft Van Gelder op perfecte wijze invulling weten te geven aan het beoogd eindresultaat en de projectdoelstellingen van Rijkswaterstaat. Conform de aanbesteding kwamen de inschrijvers in aanmerking voor gunning van één perceel. Voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder werd dit perceel 1.

De scope van perceel 1 bevatte onderhoudswerkzaamheden aan 35 kunstwerken en 12 wegvakken. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats in vooraf vastgestelde SLOT’s, totaal 9.

Best Value aanbesteding

Nadat het werk gegund was aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder is in november 2018 gestart met het doorlopen van de onderbouwingsfase. In een tijd van slechts zes weken is deze fase succesvol doorlopen en heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder formeel opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de werkzaamheden uit te voeren.

Het doel van de werkzaamheden is door de opdrachtgever geformuleerd in het onderstaande Beoogd Eindresultaat (BE):

Variabel onderhoud aan diverse assets in het hoofdwegennetwerk van de regio West Nederland Zuid, zodat de assets kunnen (blijven) voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het functioneren van het hoofdwegennetwerk. Het variabel onderhoud dient gerealiseerd en opgeleverd te worden in 2019.

In aanvulling op dit Beoogd Eindresultaat is er een drietal projectdoelstellingen geformuleerd die leidend zijn in de aanpak van de werkzaamheden:

 1. Advies in de voorbereiding over de optimale balans tussen de verschillende belangen per netwerkschakel;
 2. Een zo snel en efficiënt mogelijk proces voor het omgaan met afwijkingen;
 3. Een zo efficiënt mogelijk proces van overdracht en acceptatie van de areaalgegevens, op een zo vroeg mogelijk tijdstip en afgestemd op de behoefte.

Groot asfaltonderhoud A2

Asfaltonderhoud A2 tussen Holendrecht en Leidsche Rijntunnel

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de combinatie Boskalis-Van Gelder groot asfaltonderhoud uitgevoerd aan de A2. De werkzaamheden werden uitgevoerd tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel. De opdracht bestond onder meer uit het vervangen van asfalt en voegovergangen en het herstellen van oneffenheden in het wegdek.

Op het traject A2 Holendrecht - Maarssen (v.v.) lag het vorige asfalt al acht jaar en dat was daarom aan groot onderhoud toe. De buitenste twee rijstroken en de vluchtstrook zijn nu van nieuw asfalt voorzien. Tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel werd op de gehele rijbaan het asfalt vernieuwd. Het nieuwe asfalt bestaat uit het asfaltmengsel ZOAB TW fijn (tweelaags ZOAB fijn). Dit mengsel wordt voor het eerst op deze grote schaal toegepast in Nederland.

Complex en ingrijpend

Projectmanager Klaas Huisbrink van opdrachtgever Rijkswaterstaat: "Het onderhoud vond plaats op een van de belangrijkste verkeersaders van Nederland, wat de operatie complex en ingrijpend heeft gemaakt. Bij de aanbesteding is geselecteerd op een combinatie van prijs en kwaliteit, waarbij we gegadigden onder andere hebben beoordeeld op een duurzame oplossing, doorstroming en het beperken van de omgevingshinder. Met Boskalis-Van Gelder is een combinatie geselecteerd met jarenlange ervaring."

Innovatie

"Op dit project heeft de combinatie Boskalis-Van Gelder innovatieve Inline-Pave asfalteercombinaties ingezet met haar eigen gespecialiseerde personeel", aldus Richard Rijper, directeur van Boskalis Nederland. "Door de gehanteerde methodiek werden in één werkgang twee asfaltlagen aangebracht. Dit heeft gezorgd voor een hogere kwaliteit asfalt, waardoor de levensduur naar verwachting met wel twee tot drie jaar is verlengd."

Bouverijen Breda bouw- en woonrijp maken

In het noorden van Breda, tussen de dorpskernen Teteringen en de Waterakkers, komt de nieuwe woonwijk Bouverijen. In de periode tot 2022 worden er totaal zo’n 650 nieuwe woningen gebouwd. Het gebied wordt in acht deelgebieden gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt. Deze werkzaamheden heeft de gemeente Breda in één raamcontract aanbesteed.

De werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van Bouverijen (Breda), waarbij onder meer de uitvoering van grondwerk, het aanbrengen van riolering, de coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen, puinverharding, element- en asfaltverharding, waterhuishouding, groen, openbare verlichting en omgevingsmanagement komt kijken. Van Gelder werkt hierbij samen met het lokale straatmakersbedrijf De Krom B.V.

Woonrijp maken

Voor het woonrijp maken van de Bouverijen zorgt Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting voor de levering en plaatsing van de verlichting. Deze verlichting is voorzien van LED-verlichting en is daarbij dynamisch dimbaar.

Het project is opgedeeld in fases waardoor Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting continue de planning en inkoop in de gaten moet houden. Want de verlichting die nodig is moet wel op tijd aankomen. Zodra Aannemingsmaatschappij Van Gelder klaar is met het bouwrijp maken van de bouverijen start Verkeerstechniek en Verlichting met het plaatsen van de verlichting.

Eén aannemer

Breda wilde met de aanbesteding één aannemer selecteren die met een beheerst uitvoeringsproces zorgt dat het project vier jaar lang zorgeloos verloopt: op tijd, efficiënt en adequaat. Daarom waardeerde Breda in de aanbesteding (naast prijs) sterk op kwaliteit. Aan de inschrijvers de vraag om invulling te geven aan de succesfactoren Samenwerking, Risicobeheersing, Kwaliteitsverbetering en Omgevingsmanagement. Ook werd gevraagd om te omschrijven hoe deze factoren met elkaar samenhangen.

Van Gelder heeft deze aanbesteding overtuigend gewonnen op basis van kwaliteit met een integrale benadering van het project.

Openbare verlichting Afsluitdijk

In opdracht van TTB Combinatie VOF heeft Van Gelder Verkeerstechniek voor Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd op de Afsluitdijk. De werkzaamheden maakten onderdeel uit van het kunstproject ‘Lichtpoort’ dat valt binnen het project Icoon Afsluitdijk, van de bekende kunstenaar en sociale innovator Daan Roosegaarde.

Minimale verlichting

Om de ‘Lichtpoort’ van het perfecte licht te voorzien heeft Van Gelder Verkeerstechniek nieuwe LED-armaturen geleverd en gemonteerd aan de Spuicomplexen op de Afsluitdijk. Die LED-armaturen zijn allemaal voorzien van speciale louvre-afscherming en interne afscherming. Om ervoor te zorgen dat er minimale strooiverlichting is om de retro reflecterende strips hun optimale werking te geven. Deze strips worden alleen zichtbaar als er licht op schijnt, zoals de koplampen van een auto.

Van Gelder Verkeerstechniek was naast de levering en montage van de armaturen ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de ondergrondse infra.

Maastunnel Rotterdam

Geel asfalt en natuursteenbanden

In opdracht van de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM) heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder gewerkt aan de grote renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. De eerste buis, van Noord naar Zuid, was al eerder opgeleverd. In juli 2019 is ook de tweede buis, van Zuid naar Noord, gerenoveerd.

De werkzaamheden in de monumentale tunnel bestonden uit het verwijderen van de natuursteenbanden en het asfalt, om vervolgens het betonoppervlak voor te behandelen, een vloeistofdicht membraan aan te brengen en de natuursteenbanden weer terug te plaatsen. Dat het verwijderen en terugplaatsen van die banden nogal een opgave is geweest lees je in dit verhaal.

Geel asfalt

Na bovengenoemde werkzaamheden was de tunnelbuis klaar voor het nieuwe asfalt. Geen gewoon asfalt, maar geel asfalt. Daar is door de architect voor gekozen om zo de tunnel weer het cachet van vroeger te geven, toen het wegdek in de oudste tunnel van Nederland (uit 1942) nog bestond uit gele stenen. In het gele asfalt van Van Gelder zit een witte reflecterende steensoort die, in combinatie met gele LED-lampen op de wanden, ervoor zorgt dat de gele kleur behouden blijft.

 

Stationssystemen Noord/Zuidlijn Metro Amsterdam

In opdracht van Siemens heeft Van Gelder Verkeerstechniek in de afgelopen drie jaar gewerkt aan de realisatie van nieuwe stationssystemen ten behoeve van zeven metrostations op de Noord/Zuidlijn en de vervanging van de stationssystemen op de 33 stations van het bestaande metronet.

De ICT-systemen van de stations van het bestaande net waren verouderd en konden derhalve niet meer met de moderne centrale apparatuur communiceren. Daarom is er een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd dat zorgt voor een verbinding tussen alle stations, bedienposten, datacenter en verkeersleiding.

Van Gelder Verkeerstechniek was verantwoordelijk voor het vervangen, monteren en aanleggen van de apparatuur en bekabeling voor de aanpassingen. En daarnaast ook voor de uitbreiding en vervanging van de diverse installaties van de stations en het datacenter van GVB. De volgende stationssystemen heeft Van Gelder Verkeerstechniek vervangen, geplaatst en in werking gesteld, inclusief werkzaamheden aan het bestaande metronet:

Omroepinstallaties

 • Plaatsen en aansluiten van circa 600 luidsprekers en 50 meetmicrofoons
 • Aanleg van circa 14 kilometer bekabeling

Cameratoezicht

 • Plaatsen en aansluiten van circa 680 encoders t.b.v. analoge camera’s
 • Plaatsen en aansluiten van circa 640 IP camera’s

Intercom (contact met meldkamer)

 • Plaatsen en aansluiten van 66 SOS/Info intercomzuilen
 • Monteren en aansluiten van 86 intercom-units t.b.v. liften

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)

 • Vervanging van 132 DRIS-displays
 • Plaatsen en aansluiten van 55 DRIS-displays en TFT-schermen
 • Aanleg van circa 13 kilometer glasvezelbekabeling

Netwerkwerkverbindingen

 • Aanleg van UTP- en glasvezelverbindingen in de ICT-ruimten van de stations en in de serverruimten. 

Veel nachtwerk

Omdat de metro op het bestaande net gewoon moest blijven rijden zijn de meeste werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Dat gebeurde dan in de buitendienststelling tussen 01:00 en 05:00 uur.

Reconstructie N213

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uitgevoerd.

Werkzaamheden

 • Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg is de rijbaan verdubbeld van 2x1 naar 2x2 rijstroken en is er geluidsreducerend asfalt aangelegd. Ook is langs dit wegdeel het bestaande geluidscherm vervangen voor een hoger scherm en is de toegang naar Royal FloraHolland aangepast.
 • Tussen de Dijkweg en Rolpaal is groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd en is een fietstunnel gerealiseerd bij de rotonde aan de Bosweg. Deze bestaande rotonde is uitgebreid met een extra aantakking voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Elsenbosch.
 • Tussen Rolpaal en de aansluiting met de N211 is de rijbaan versmald, vond er groot onderhoud plaats en is de bestaande grondkerende constructie langs het water vervangen.

Reconstructie N213

Van Gelder Verkeerstechniek

Ook Van Gelder Verkeerstechniek was bij dit project betrokken. Langs het hele tracé werd namelijk de openbare verlichting vervangen en werden de Verkeersregelinstallaties (VRI's) en de Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIPS) onderhouden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was onderdeel van de uitvraag en EMVI, de inschrijver werd uitgedaagd de milieubelasting van het werk te minimaliseren, aantoonbaar gemaakt middels een MKI-berekening. Met diverse slimme oplossingen heeft Van Gelder de MKI-waarde van het werk, ten opzichte van de referentieberekening van de opdrachtgever, met 47% weten te verminderen.

Herinrichting Coolsingel

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige renovatie uit aan de Coolsingel. Dé straat van Rotterdam is nu nog een vierbaans rijweg, maar wordt een verkeersluwe boulevard met monumentale allure.

Uiteindelijk blijven er twee rijstroken over en de beschikbare ruimte wordt ingericht door middel van een brede fietsstraat en wandelboulevard. Bij de herinrichting wordt er veel gebruik gemaakt van natuursteen.

Foto's: coolsingel.nl

Ingewikkeld door omgeving

Omdat er gewerkt wordt met natuursteen is de voorbereiding en fasering zeer belangrijk. Alles onder de grond (kabels en leidingen) moet klaar zijn voordat het natuursteen wordt gelegd. Dit omdat het minder mooi wordt als het er weer uitgehaald en teruggelegd moet worden. Het werk wordt gedaan in veertien fasen, Van Gelder zorgt daarin voor de detailfasering, -maatvoering en -uitwerking. Van Gelder Verkeerstechniek is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties.

De drukke omgeving maakt het een lastig project, omdat er met heel veel aspecten rekening gehouden moet worden. Zo zijn er bijvoorbeeld 25 metro-uitgangen, waarvan er niet zomaar eentje dichtgegooid kan worden. De omgevingsmanager van Van Gelder is verantwoordelijk voor de omgevingscoördinatie. Het omgevingsmanagement wordt door de gemeente zelf gedaan.

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met omgevingsmanager William Verbij, of bekijk de website van het project.

Vitalizee Scheveningen

Eind 2017 waren er maar liefst drie werkmaatschappijen actief in Scheveningen, het stadsdeel van Den Haag: Van Gelder Verkeerstechniek, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM). Alle drie werkten ze samen aan hetzelfde project, maar wel voor verschillende opdrachtgevers.

De uitgevoerde werkzaamheden waren in voorbereiding op de verbouwing van een voormalig casino aan de boulevard van Scheveningen. Dit gebouw, naast het Kurhaus, werd omgetoverd tot het Legoland Discovery Centre.

Werkzaamheden

Aannemingsmaatschappij Van Gelder was voor opdrachtgever SENS real estate verantwoordelijk voor de rioolomlegging en Van Gelder KLM deed voor Stedin de omlegging van de nutsleidingen. Van Gelder Verkeerstechniek voerde in opdracht van de gemeente Den Haag werkzaamheden uit aan de openbare verlichting.

Herinrichting Proveniersplein Rotterdam

In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder het Proveniersplein, aan de achterzijde van het centraal station in Rotterdam, vernieuwd. Dit was het laatste deel van de complete vernieuwing van Rotterdam Centraal. De Aannemingsmaatschappij heeft het project drie maanden eerder opgeleverd dan contractmatig was voorzien.

Werkzaamheden

Binnen de projectgrenzen is de gehele infrastructuur vervangen en aangepast, zoals:

 • Vernieuwing van het hoofdriool
 • Rijwegen en fietspaden vernieuwd
 • Voetpaden en stationsplein vernieuwd
 • Vernieuwing gehele tramspoor

Ook zijn er binnen het werk nog twee nieuwe bruggen aangelegd, waarvan één voor auto- en tramverkeer. Verder is er een grote waterpartij gegraven.

Natuursteen

Voor de vernieuwing van het stationsplein is natuursteen gebruikt, waarbij het lijnenspel een geheel diende te vormen met de bestrating in het centraal station en de Provenierstunnel. De Aannemingsmaatschappij heeft dit natuursteenwerk geheel met eigen personeel gerealiseerd. Van Gelder Verkeerstechniek en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken waren verantwoordelijk voor de openbare verlichting en de gestuurde boringen. Een mooi Van Gelder-breed project dus.

N235 Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland werkten Van Gelder Verkeerstechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen aan de N235 tussen Purmerend en Ilpendam.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit drie dingen.

 • Vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI's)
 • Vervangen van openbare verlichting
 • Aanbrengen tidal flow ten behoeve van de spitsbusbaan.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek zijn eind 2016 al begonnen met de engineering & voorbereiding voor het aanbrengen van de spitsbusbaan. In juni van 2017 werd er gestart met de uitvoering. Tijdens het verbreden van de N235 voor de busbaan is Van Gelder Verkeerstechniek aan de slag gegaan met het vervangen van de verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en het aanbrengen van de tidal flow.

Zes weekenden

Het vervangen van de verkeersregelinstallaties moest in zes weekenden worden uitgevoerd omdat de N235 dan volledig was afgesloten. Dat gebeurde in de zomervakantie, in juli en augustus. Een zeer arbeidsintensief project met een zeer kort tijdsbestek. Het project werd bemoeilijkt omdat de verkeersregelkasten en bijhorende software niet op tijd kon worden geleverd door de opdrachtgever. Hierdoor is een uitloop ontstaan.

Van Gelder Verkeerstechniek heeft extra inspanningen moeten doen om de VRI's op een aangepaste manier te laten werken. Dit vergde veel extra voorbereiding en uitvoering. De klus is door een goede samenwerking en extra inspanning gereed gekomen.

 

Vernieuwen buitengebied Amstelstation

Het Amstelstation in Amsterdam en de omgeving zijn vernieuwd. En vooral voor die omgeving waren Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (Van Gelder KLM) verantwoordelijk. In de combinatie met Mobilis werd, in opdracht van de gemeente Amsterdam en ProRail, vooral het buitengebied van het station aangepakt.

Projectleider Roy Hardeman

''Het werk aan het Amstelstation is ontzettend goed verlopen. We hebben een prettige samenwerking gehad met de diverse partijen die betrokken waren bij dit project. We zijn trots op wat we hebben bereikt!''

Aannemingsmaatschappij Van Gelder was verantwoordelijk voor de civiele infrastructuur, zoals een verbeterde inrichting van het voorplein (aanleg van een nieuw tramstation) en van het Julianaplein. Verder werkt de Aannemingsmaatschappij aan het riool, doet het de coördinatie van het kabel- en leidingenwerk en zorgt het voor een tijdelijke fietsparkeerplaats. Mobilis maakte namelijk een uitbreiding op de bestaande fietsenstalling.

Van Gelder KLM heeft op het hoofdtracé het verwijderen van vervallen kabels en leidingen en de aanleg van gas, water en elektra verzorgd.

TBGN

De werkzaamheden begonnen medio januari 2018. Inmiddels is het project in het voorjaar van 2019 opgeleverd. De combinatie Mobilis-Van Gelder deed zelf het omgevingsmanagement en zorgde er voor dat de reiziger zo weinig mogelijk last hadden van alle werkzaamheden.

Van Gelder

Fietsroute Barneveld

In opdracht van de gemeente Barneveld werkten Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek aan een doorgaande fietsroute. De gemeente zette in op meer fietsgebruik en wil met deze route Voorthuizen, Harselaar en Barneveld met elkaar verbinden, door een kwalitatief hoogwaardig, direct en veilig fietspad aan te leggen. Oplevering was in het voorjaar van 2018.

Weinig tijd

Tussen het verkrijgen en het starten van de opdracht zaten acht weken. Niet heel lang omdat vanaf het schetsontwerp alles nog moesten worden uitgewerkt. Begrotingen, detailtekeningen en wensen vanuit de opdrachtgever en omgeving. Vanuit Van Gelder was er een team met daarin een projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, ontwerper en calculator continu bezig om alles gerealiseerd te krijgen. Samen met de opdrachtgever is er bij problemen steeds gezocht naar oplossingen.

Afstemming ProRail

In de acht weken waarin alles uitgewerkt is, is er ook veelvuldig contact geweest met ProRail. De doorgaande fietsroute loopt namelijk deels langs het spoor. Dus moest er afstemming plaatsvinden over de benodigde vergunningen. Normaal gesproken iets dat door de opdrachtgever wordt gedaan, maar door de transparantie in het gehele proces en de meewerkende houding van ProRail verliep ook dit soepel.

Andere werkzaamheden

Naast het realiseren van de snelfietsroute werd er ook rioleringswerk uitgevoerd, de groeninrichting langs het fietspad werd gedaan en Van Gelder Verkeerstechniek pakte de VRI (verkeersregelinstallaties) aan. Dat laatste werd gedaan om de doorstroming van fietsers te verbeteren.

Herinrichting Hart Leusderkwartier in Amersfoort

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de herinrichting van een aantal straten in het Leusderkwartier in Amersfoort uitgevoerd. Van Gelder was daarin niet alleen uitvoerder, maar ook coördinator voor de samenwerkende nutspartijen.

Best Value Procurement

De aanbesteding voor dit project was via een zogenoemde Best Value Procurement (BVP), in Nederland ook wel prestatie-inkoop, gegaan. Daarin hebben wij aangetoond dat wij de expert zijn in dit werk en dus de beste partij waren om de uitvoering van het riolerings- en herinrichtingswerk in het Leusderkwartier op ons te nemen.

Coördinatie nutswerkzaamheden

Een onderdeel van de aanbieding die wij aan de gemeente Amersfoort hebben gedaan, is dat wij de coördinatie van de nutswerkzaamheden helemaal naar ons toe hebben getrokken. Daar is wel vaker sprake van, maar in dit geval hadden wij niet alleen een speciale nutscoördinator in ons team aangesteld, maar verzorgden wij ook de communicatie van de nutswerkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het Leusderkwartier bestonden uit het vervangen van de riolering (op sommige plaatsen al honderd jaar oud), het aanleggen van een hemelwaterriool en het herinrichten van de openbare ruimte. Het eindbeeld zoals dat na uitvoering opgeleverd is, is in het voortraject al uitgebreid met de bewoners besproken. Via een participatietraject is het beeld vastgelegd.

Vervolgens heeft Van Gelder Verkeerstechniek het netwerk van de openbare verlichting aangepast.

Reconstructie N359 Lemmer

Voor de reconstructie van de N359 hebben Aannemingsmaatschappij Van Gelder (VGAM) en Van Gelder Verkeerstechniek (VGVKT) samengewerkt. Het project bestond onder andere uit de verbreding van een aantal wegen, het plaatsen van nieuwe geluidswallen en nieuwe fietspaden. Veel werkzaamheden en relatief weinig tijd.

Tijdsdruk

Van Gelder kwam niet als de nummer één uit de bus bij de aanbesteding, maar door omstandigheden kwam de opdracht toch bij ons terecht. Wel met twee maanden vertraging en de einddatum van 1 juni 2018 bleef wel gewoon staan. Flinke tijdsdruk dus, zeker ook door de randvoorwaarden/eisen die het project met zich mee bracht. De reconstructie ligt gevoelig in de omgeving en mede daardoor was er slechts beperkte mogelijkheid tot 's nachts en in de weekenden werken. De doorgaande route is een belangrijk item, want de N359 wordt gezien als de 'poort van Friesland'.

Werkzaamheden

Zoals eerder al geschreven waren er veel werkzaamheden te verrichten aan en rondom de N359. Naast eerdergenoemde werkzaamheden moesten er ook duikers worden aangelegd en verkeersregelinstallaties worden geplaatst. Verder was er nieuwe openbare verlichting nodig, werd er aan rotondes gewerkt en kwam er nieuwe asfaltering.

Samenwerking

In dit project werkten VGAM en VGVKT dus samen, maar zij kregen ook nog ondersteuning van aannemersbedrijf F.L. Liebregts. Het bedrijf uit Middelbeers was verantwoordelijk voor het grondwerk. Samen deden alle partijen er alles aan om de verloren tijd (30 procent) goed te maken.

RijnlandRoute

De Provincie Zuid Holland heeft het eerste deel van het project RijnlandRoute gegund aan de combinatie Comol5. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt gezamenlijk met Dredging International in de combinatie Comol GWW de wegeninfra voor dit project voor zijn rekening.

Samenwerking

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 in Leiden. Deze route komt er om de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming te verbeteren en de economische groei te stimuleren. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn bij de weg betrokken.

DBM

Het project wordt gerealiseerd op basis van een DBM-contract (Design, Build & Maintain), waarbij de combinatie het ontwerp opstelt, de infrastructuur aanlegt en na openstelling van de N434 nog 15 jaar het onderhoud op zich neemt. Naar verwachting wordt de RijnlandRoute voor eind 2022 opgeleverd.

Nieuw asfalt

De nieuwe A4 bestaat inmiddels uit nieuw asfalt van Van Gelder. “Dit asfalt is gemodificeerd en daardoor extra sterk. Daardoor kun je uiteindelijk dunner asfalt aanleggen”, legt de projectleider uit.

Integraal

Voor Van Gelder is de RijnlandRoute een integraal project. De aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek hebben een grote rol in de realisatie van het project. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties en openbare verlichting. Beide Van Gelder-bedrijven werken goed samen en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af.

 

A50 Ewijk – Valburg Resterende werkzaamheden

De combinatie Waalkoppel (Dywidag, Mobilis en Van Gelder) heeft in 2013 de verbreding van de A50 Ewijk – Valburg naar 2x3 rijstroken opgeleverd.  Het verkeer werd daarbij in de tijdelijke situatie in z’n geheel over de nieuwe Tacitusbrug geleidt. Waalkoppel had daarbij nog de contractverplichting om het verkeer, na de renovatie van de bestaande Waalbrug, in de definitieve 2x4 rijstroken in te richten.

Inrichten definitieve situatie

In december 2016 is gestart met de werkzaamheden t.b.v. het ombouwen van het tijdelijke 2x3 systeem naar het definitieve 2x4 systeem. De tijdelijke doorsteken zijn inmiddels verwijderd, de bermen zijn weer afgewerkt, de lichtmasten en de geleiderail zijn definitief aangebracht.

Vervangen deklaag

De tijdelijke situatie is voorzien van een tijdelijke deklaag. Daar waar tijdelijke markeringen op de deklaag zijn aangebracht, wordt de toplaag van de 2L-ZOAB nog vervangen. Deze werkzaamheden worden in de nachten (WBU) van week 19 en week 20 uitgevoerd. Gedurende deze twee weken wordt ook de database-wissel uitgevoerd in de verkeerscentrale om de 2x 4 rijstroken open te stellen voor het verkeer.

Beter Benutten Maatregel A1 Hoevelaken

Rijkswaterstaat heeft samen met regionale overheden en het bedrijfsleven een pakket aan maatregelen opgesteld met als doel om bereikbaarheid en doorstroming te vergroten door bestaande knelpunten op te lossen. De verbreding van de A1 Bunschoten – Hoevelaken is één van deze maatregelen in de regio Amersfoort, evenals het verbeteren van aansluiting Bunschoten.

De A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken is verbreed van twee naar drie rijstroken in de richting van Amsterdam naar Apeldoorn. Door de verbreding van de A1 is ook het zuidelijk viaduct over het spoor (Amersfoort-Zwolle) en de Brenninkmeijerlaan vervangen.

Hinder en overlast

Hinder en overlast voor de omgeving zijn bij de realisatie van infrastructurele projecten onvermijdelijk. Combinatie Van Gelder - Mobilis streefde ernaar de hinder en overlast voor de directe omgeving te beperken. Dit is mede gerealiseerd door o.a.:

 1. De doorstroming van het verkeer op de A1 te blijven waarborgen;
 2. Duidelijke omleidingsroutes te plaatsen tijdens de afsluitingen;
 3. Het nieuwe viaduct wordt gefundeerd op boorpalen, waardoor geen trillingen en minder geluidsoverlast veroorzaakt wordt voor de omgeving.

Overlast en hinder die onoverkomelijk is, wordt vroegtijdig gecommuniceerd. Hiervoor had Van Gelder zwaar ingezet op omgevingsmanagement en gaf zij dagelijks en met succes invulling aan de spreuk: “Beter een goede buur, dan een verre vriend!”

Bekijk hier een korte film over het project.

Verbreding N50 Ens – Emmeloord

In 2016 is door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en bouwcombinatie Van Gelder - Mobilis, hard gewerkt aan de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord, van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Daarnaast is ter hoogte van de Bomenweg een viaduct gebouwd.

Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 op te rijden richting Kampen/Zwolle. Voor fietsers is op het nieuwe viaduct een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. De N50 is nu toegankelijker en veilig.

Van Gelder

A4 tweelaags ZOAB

Op de A4 tussen Zoeterwoude en Roelofsarendsveen is vanaf mei 2017 door Van Gelder gewerkt aan het onderhoud op de A4.  De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het vervangen van bestaande deklagen door tweelaags ZOAB inclusief bijkomende werkzaamheden aan kunstwerken. Door deze aanpassingen is het mogelijk om bij de voorgenomen snelheidsverhoging naar 130 km/u voldoende geluidsreductie te realiseren zodat de berekende waarden binnen de vigerende geluidsnormen vallen.

Bij dit project is voor het eerst gebruik gemaakt van de inline paver. Een innovatieve asfalteermachine die twee asfaltlagen in één keer kan produceren. Meer informatie over de inline paver vind je hier.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS WNZ) heeft 2 Wegendistricten, District Noord en District Rijkswaterstaat Programma’s. Projecten en Onderhoud (RWS PPO) heeft voor de variabele onderhoudswerkzaamheden in de regio West-Nederland Zuid het variabel onderhoudsprogramma WNZ B Wegen geïnitieerd. Met dit programma beoogt Rijkswaterstaat de markt te stimuleren om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen voor de variabele onderhoudswerkzaamheden in deze regio.

Bouwteam: reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Bij knooppunt Vijfsluizen was de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer was gegroeid en de huidige inrichting van de weg niet meer toereikend. Dat had regelmatig tot gevolg dat het verkeer vast stond met terugslag tot in de Beneluxtunnel. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dit probleem opgelost. Met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Al tijdens de werkzaamheden was er sprake van een betere doorstroming.

Kruispunten

In het project Knooppunt Vijfsluizen zijn er vier kruispunten aangepakt:

 • Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4
 • Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk
 • Kruising op- en afritten A4 in Schiedam
 • Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk

De Vijfsluizen App

Voor dit project was er door Van Gelder de Vijfsluizen App ontwikkeld, waarmee iedereen op een makkelijke wijze op de hoogte kon blijven van de uitvoering van het werk. Naast nieuwsberichten waren de actuele planning en fasering, de verwachte verkeersdrukte, Live-beelden van het project, alternatief vervoer en een mogelijkheid om met ons contact te treden, te vinden.

Lees hier ook een nieuwsbericht over de afronding van het project.

Aanleg Stadsboulevard Rolderdek Assen

In opdracht van de gemeente Assen heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder een deel van de Stadsboulevard van Assen aangepast. Het werk bestond uit twee grote elementen: de reconstructie van het Abel Tasmanplein en de aanpassingen aan de Roldertunnel. Daarnaast werden er aanpassingen verricht om de omgeving goed aan te laten sluiten op de nieuwe situatie. De werkzaamheden van Van Gelder maakten onderdeel uit van de FlorijnAs, een ontwikkelingsprogramma om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren.

Abel Tasmanplein

De reconstructie van het Abel Tasmanplein is afgerond. Het verkeer wordt al over de nieuwe kruising geleid. De (nieuwe) verkeerslichten zijn later in het jaar ook aangebracht.

Roldertunnel

Het oude Rolderdek is eerder al verwijderd. De landhoofden voor de nieuwe dekken zijn inmiddels aangebracht. Later zijn ook de nieuwe dekken, twee voor autoverkeer en één voor fietsverkeer, geplaatst. Deze werkzaamheden werden door Van Gelder uitgevoerd in combinatie met Van Haarst.

Reconstructie en kunstwerk Dorpsstraat Westervoort

De Dorpsstraat en de Hamersestraat in Westervoort zijn gereconstrueerd. De oude situatie, met twee parallelwegen en een rijbaan met asfaltverharding, is vervangen door een rijbaan, vrijliggend fietspad en voetpad, allemaal van klinkers.

Perzisch tapijt

In de nieuwe Dorpsstraat in het Gelderse Westervoort heeft Van Gelder een perzisch tapijt aangebracht. Het betreft een kunstwerk, ontworpen door kunstenaar Marcel Smink in opdracht van de gemeente Westervoort.

Uitdaging

Het aanbrengen van het kunstwerk door middel van klinkers was een mooie uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat grotere oppervlaktes straatwerk altijd machinaal aangebracht moeten worden. Daarom heeft Van Gelder samen met de kunstenaar het gehele ontwerp van het Perzisch tapijt opgedeeld in 'puzzelstukjes'. Deze puzzelstukjes, zowel de ontwerpen als de exacte volgorde, zijn aangeleverd aan de leverancier van de stenen. Zij hebben de stenen zodanig verpakt, dat deze vervolgens 'puzzelstukje voor puzzelstukje' het nieuwe kunstwerk konden vormen.

Het kunstwerk wordt gecompleteerd door een grote schelp en parels, die de rijbaan markeren.

Van Gelder asfalteren

Asfaltonderhoud Deventerstraat

In opdracht van de gemeente Apeldoorn voerde Aannemingsmaatschappij Van Gelder asfaltonderhoud uit aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Door het uitvoeren van dit asfaltonderhoud is de rijbaan van de Deventerstraat klaargemaakt voor de toekomst.

Raamcontract

De gemeente Apeldoorn heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden aan de Deventerstraat aan te besteden in een raamcontract, een zogenaamd OMOP contract (Overeenkomst Met Open Posten). Er was, op het moment van aanbesteding, nog geen duidelijkheid over welke maatregelen er exact genomen moesten worden op de Deventerstraat om deze weer toekomstbestendig te maken. Een OMOP contract, waarin besteksposten zonder hoeveelheden staan, geeft dan de mogelijkheid om de exacte technische maatregelen te bepalen op basis van de situatie zoals die buiten aangetroffen wordt. Jan Diepeveen, projectleider, vertelt: "De gemeente Apeldoorn en Van Gelder werken in dit contract intensief samen om per locatie te bepalen welke maatregel het beste resultaat geeft tegen de meest gunstige prijs. Het OMOP contract geeft de mogelijkheid om in goed overleg keuzes te maken. En voor alle inhoudelijke keuzes zijn al besteksposten vastgelegd in het contract."

Naast het uitvoeren van het asfaltonderhoud, werd ook de verkeersregelinstallatie op de kruising Laan van Zevenhuizen - Deventerstraat vervangen door Van Gelder Verkeerstechniek.

Werken in fases

De werkzaamheden aan de Deventerstraat zijn in fases uitgevoerd. In juli is de verkeersregelinstallatie op de kruising Laan van Zevenhuizen - Deventerstraat vervangen en zijn een kruising en een rotonde voorzien van nieuw asfalt. Vanaf augustus werd in vier fases het resterende deel van de Deventerstraat voorzien van nieuw asfalt. Bewoners werden middels de BouwApp tijdens uitvoering zeer regelmatig geïnformeerd.

Weg van de Toekomst, Oss

In 2011-2013 heeft een bouwcombinatie van Ballast Nedam en Van Gelder (Pro 329) de drukke, verouderde N329 bij Oss omgetoverd in een hypermoderne 'Weg van de Toekomst.' De  modernste technieken dragen bij aan een vlotte doorstroming en een energie neutrale exploitatie.

Files vroegen om ingrijpende aanpak

De vele files tussen knooppunt Paalgraven en de Osse haven waren voor de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Oss destijds aanleiding voor een ingrijpende aanpak van de N329. De weg werd verbreed tot 2 x 2 rijstroken over een tracé van 6,4.km. Ook kwam er een ongelijkvloerse kruising met de Julianasingel/Hartog Hartogsingel en zijn er drie fietstunnels gerealiseerd ter hoogte van de kruisingen Gasstraat Oost, Berghemseweg en Singel '40/'45.

Ambitieuze doelstellingen

De opdrachtgever had ambitieuze doelstellingen op het gebied van zichtbare innovatie, esthetische vormgeving,  energiebesparing en CO2-uitstoot. Zo moest de weg energie- en CO2-neutraal worden uitgevoerd.

Geavanceerde LED-technologie

Pro N329 onderscheidde zich in het project vooral door fraai vormgegeven verkeersregelinstallaties en openbare verlichting met duurzame regelingen en geavanceerde LED- technologie volgens het Flowman-concept. Van Gelder optimaliseerde dit tot een betrouwbaar werkend verkeersbegeleidingssysteem met LED-verlichting. Mede hierdoor is de doorstroming op de hoofdweg en de zijwegen aanmerkelijk verbeterd en daalde het aantal files fors, en daarmee ook de uitstoot van CO2.

Nog tijdens de realisatiefase werd het project bekroond met de Dubo Award 2012 en de Hier Energie Nul prijs.

Aanleg en onderhoud Walstroomaansluitingen Arnhem

In opdracht van de Gemeente Arnhem ontwierp en realiseerde Van Gelder 10 walstroomaansluitingen op de Nieuwe Kade in Arnhem. De aansluitingen zijn vooral bestemd voor de riviercruiseschepen die hier aanmeren. Sinds de komst van de kasten is de luchtkwaliteit in de omgeving van de kade verbeterd en de geluidsoverlast van de aggregaten aan boord van de schepen fors verminderd.

Voor de aanleg van deze aansluitingen heeft Van Gelder het Voorlopig Ontwerp verder geëngineerd en uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp. Vervolgens nam het ook de uitvoering ter hand. In grote lijnen omvatte het project de plaatsing van 10 walstroomkasten met aansluitingen van 400A en 125A, die op afstand bedienbaar zijn. De kasten worden gevoed door twee compactstations die Van Gelder heeft geëngineerd, geleverd, geplaatst en aangesloten. In het eerste onderhoudsjaar verzorgt Van Gelder ook het onderhoud en de storingsdienst van de installaties.

Onderhoud 20.000 lichtpunten Den Haag

Van Gelder Verkeerstechniek was in Den Haag verantwoordelijk voor het onderhoud van 20.000 lichtpunten. In het Centrum en in Scheveningen voerden we het beheer, het onderhoud en vernieuwing van de openbare verlichting uit.

Betrouwbare verlichting cruciaal

De werkzaamheden waren onderdeel van een groot onderhouds- en vernieuwingsproject van de openbare verlichting. Hiertoe was Den Haag opgeknipt in drie percelen, waarvan Van Gelder Verkeerstechniek perceel 1 voor zijn rekening nam: Den Haag-Centrum en Scheveningen.

In het werkgebied bevonden zich onder meer het Vredespaleis, Het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de stations Den Haag Centrum, Hollands Spoor en Scheveningen, musea, theaters, Madurodam en diverse overheidsgebouwen. Deze gebieden zijn van groot politiek, sociaal, cultureel en toeristisch belang. Betrouwbare verlichting is hier cruciaal, zowel ter oriëntatie als voor de sociale veiligheid.

Zie ook ons project The Royal Makeover waar we hebben gezorgd voor een nieuwe hoofdleiding.

Verantwoordelijk voor 20.000 lichtpunten

Van Gelder Verkeerstechniek was verantwoordelijk voor het onderhoud van 20.000 lichtpunten en verzorgt de 24/7-storingsdienst voor de gemeente. Om te garanderen dat alle lampen bleven branden, draaien de monteurs om en om nacht- en weekenddiensten.

De werkzaamheden omvatten het onderhoud aan bestaande lichtmasten, bekabeling, voedingskasten en armaturen en de aanleg van nieuwe openbare verlichting in nieuwbouw- en vervangingsprojecten.

Dynamisch

Van Gelder Verkeerstechniek heeft alle kennis en kunde in huis omtrent de verkeersveiligheid van Nederland. Zo zijn verkeerssignalering, dynamisch verkeersmanagement, LED-wegdekverlichting en camerasystemen nodig om het verkeer in goede banen te leiden.

Ook weten wat wij voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten via 0525 – 659 888. Met elkaar realiseren we projecten op basis van gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.