Bouwteam Heereveldendreef Tilburg

“Met mensen in gesprek gaan is het mooist. Verder kijken dan je neus lang is, meedenken en overleggen. Bij een bouwteam gaat dat heel goed.” Aan het woord is André Kalisvaart, Hoofd Projectcoördinatie bij Van Gelder, vanuit vestiging Uden. De afgelopen twee jaar zat hij in het bouwteam dat was belast met het project Heereveldendreef in Tilburg. Een project waarbij een nieuw stuk fietspad moest worden aangelegd en op het bestaande fietspad onderhoud werd uitgevoerd, door de tegelverharding naar asfalt te brengen.

André Kalisvaart is tevreden over Heereveldendreef in Tilburg: “Bouwteam is als een goed huwelijk”

Kalisvaart: “Grote uitdaging bij de uitbreiding van het fietspad was vooral de inpassing, omdat er langs de Heereveldendreef veel bomen staan. Deze maken deel uit van een belangrijke laanstructuur. Ook de groene buffer tussen het bestaande fietspad en een naastgelegen woonwijk en de ontharding van verhardingen binnen het plangebied, maakten onderdeel uit van de uitvraag. Best een pittige opgave, omdat je natuurlijk ook rekening moet houden met geldende normen en richtlijnen, waaronder verkeersveiligheid en het normboek van gemeente Tilburg.”

Partnerschap

Het was niet van meet af aan duidelijk dat er gewerkt ging worden in een bouwteam. Kalisvaart weet dat nog goed. “De gemeente Tilburg benaderde in een onderhandse uitvraag een drietal aannemers. Samen is toen bepaald dat een bouwteam model het beste paste bij wat de gemeente voor ogen had. Zij zochten vooral samenwerking en partnerschap. De aannemer met zijn inbreng van kennis en de gemeente als regisseur.”

Winnende inschrijving

Eind 2017 vonden de eerste gesprekken plaats, maart 2018 lag er een definitief programma van eisen en op 15 mei werd bekend gemaakt dat Van Gelder de winnende inschrijving had gemaakt. Kalisvaart: “Vervolgens hebben we het in het PVA aangeboden stappenplan verder opgepakt, diverse overleggen gepleegd, nutspartijen gesproken, een vergunningeninventarisatie gemaakt en de Wijkraad- en regisseur geconsulteerd.”

Betrokken

Door in een vroeg stadium betrokken te worden bij het project, kon Van Gelder goed haar technische kennis inbrengen in het ontwerpproces, zo meent Kalisvaart. “Samen met de collega’s van de ontwerpafdeling hebben we binnen dit project het traject van een schetsontwerp naar een uitvoeringsontwerp doorlopen. Als eerste hebben we een variantenstudie gedaan, met daarbij de inspraak van de omgeving en instanties. De uiteindelijke variant is eind 2018 uitgewerkt tot VO, DO en uitvoeringsgereed ontwerp. Daartussen is wel wat vertraging opgelopen doordat enkele stakeholders zich meer lieten horen dan in eerste instantie rekening mee was gehouden. Uiteindelijk is fase 1 uitgevoerd in december 2019. Fase 2 is, behalve de asfaltdeklagen, eind februari 2020 afgerond.”

Bouwteam leden

Het bouwteam functioneerde prima, aldus Kalisvaart. Het bestond vanuit Van Gelder naast André Kalisvaart uit William Verbij als omgevingsmanager, Ruud van de Pol als technisch projectleider, Robbert van Oppenraaij als ontwerpleider en Stefan Schipper als ontwerper. Vanuit de gemeente Tilburg waren dat Willion Adriaansen als Gedelegeerd Ambtelijk Opdrachtgever, Rob van Nuenen als projectleider, Chiel Cornelissen als adviseur vakspecialist Verkeer en Thijs Belt als adviseur vakspecialist Groen Spelen Schoon.

Impact

De omgeving, hoofdzakelijk georganiseerd in de Wijkraad, hechtte volgens Kalisvaart vooral belang aan de realisatie van het nieuwe gedeelte aan de oostzijde van de Heereveldendreef. “Hier liggen de belangrijkste voorzieningen als een sportschool, wijkcentrum, een peuterspeelzaal, scholen en een zorgcentrum. Daarnaast is de Heereveldendreef een belangrijke verbindingsader in het stadsdeel Reeshof. De impact was vooral gelegen in hoe het nieuwe fietspad ingepast zou worden, zonder al teveel schade toe te brengen aan bestaand groen en vooral de bestaande bomen in de laanstructuur. Daarin heeft de Stichting Stadsbomen en de Omgevingscommissie een belangrijke rol gespeeld.”

Kleine punten

Het project is over het algemeen goed verlopen, zo meent Kalisvaart. “Er was altijd goed contact en overleg en voldoende tijd om samen zaken goed uit te zoeken en op te pakken. Dit heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een goed ontwerp tot stand is gekomen, met natuurlijk nog steeds wat kleine punten die pas in de uitvoering aan het licht zijn gekomen; dat blijft. Je loopt immers altijd tegen onvoorziene zaken aan, ook in een bouwteam waar je met elkaar alles probeert te ondervangen. In ons geval viel de compensatie van de te kappen bomen tegen; de afdracht hiervoor (die vanuit het projectbudget betaald moest worden) bleek drie keer groter dan voorzien. Daarnaast was de afstemming met een omgevingscommissie over het hoofd gezien, waardoor het project vertraging opliep. Uiteindelijk hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat het project alsnog gestart is in 2019 en februari 2020 is afgerond.”

Keuken kijken

Terugkijkend ziet Kalisvaart dat met name alle overlegmomenten van groot belang zijn geweest bij het slagen van project Heereveldendreef. “Met het bij elkaar in de keuken kijken, en dan vooral van de kant van Van Gelder bij de gemeente, zie je dat er behoorlijk wat ‘schijven’ zijn waarover het project heen moet gaan. Diverse vakspecialisten met hun specifieke taakgebieden en wensen, belangengroepen zoals de Wijkraad en Omgevingscommissie, de omgeving met scholen, het waterschap, een verzorgingshuis en uitbaters van een sportaccommodatie, zwembad en zalencentrum praatten mee. Je versnelt daarmee het omgevingsmanagement, men kijkt vanaf het begin al mee. Als een belangrijk stuk van het ontwerp klaar was, kwamen we bij elkaar.”

Goed huwelijk

Volgens Kalisvaart werden de vakspecialisten en de mensen van het Bouwteam steeds meegenomen bij de ontwerpsessies. En werd de vraag gesteld: ‘Bedoel je dit met de uitvraag?’ “Net als in een goed huwelijk was het belangrijk om de tijd voor elkaar te nemen, verwachtingen te managen en samen iets moois te realiseren. En na te denken  over praktische, haalbare en betaalbare oplossingen. Het budget dat bij de start was vastgesteld, bleek bijvoorbeeld niet haalbaar. Gelukkig waren beide partijen ervan overtuigd dat elke investering die gemaakt moest worden, ten goede kwam van het project en nodig was. Daardoor hebben we uiteindelijk een project kunnen realiseren dat bijna 2,5 keer zo groot werd dan eerst voorzien.”

Plezier

Kalisvaart kijkt met veel plezier terug op project Heereveldendreef. “Ik vind het bouwteam zo leuk omdat je kunt overleggen en in elkaars keuken kijkt en meedenkt over andere zaken dan alleen straatwerk of riolering. Ik ben breder opgeleid en houd ook van boompjes, plantjes en andere voorzieningen die de buurt leefbaarder maken. Mooi om dat stukje op deze manier ook mee te pakken.”