GVO West Nederland Zuid

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat

 • Type project

  UAV-gc (Best Value)

 • Projectomvang

  € 7.405.000

 • Uitvoeringsperiode

  december 2019 - juli 2020

Het project “Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan het HWN WNZ 2019” was onderdeel van het onderhoudsprogramma van West Nederland Zuid. Het grondgebied van West Nederland Zuid wass opgedeeld in 2 districten, District Noord en District Zuid. In aanvulling op deze verdeling werd het project opgedeeld in Perceel 1 en Perceel 2. In navolging van het contract van 2018 heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder de beste Best Value aanbieding gedaan voor het contract voor 2019. Bijzonder hierbij was dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor beide percelen de hoogste score wist te behalen. Met haar aanbieding heeft Van Gelder op perfecte wijze invulling weten te geven aan het beoogd eindresultaat en de projectdoelstellingen van Rijkswaterstaat. Conform de aanbesteding kwamen de inschrijvers in aanmerking voor gunning van één perceel. Voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder werd dit perceel 1.

De scope van perceel 1 bevatte onderhoudswerkzaamheden aan 35 kunstwerken en 12 wegvakken. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats in vooraf vastgestelde SLOT’s, totaal 9.

Best Value aanbesteding

Nadat het werk gegund was aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder is in november 2018 gestart met het doorlopen van de onderbouwingsfase. In een tijd van slechts zes weken is deze fase succesvol doorlopen en heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder formeel opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de werkzaamheden uit te voeren.

Het doel van de werkzaamheden is door de opdrachtgever geformuleerd in het onderstaande Beoogd Eindresultaat (BE):

Variabel onderhoud aan diverse assets in het hoofdwegennetwerk van de regio West Nederland Zuid, zodat de assets kunnen (blijven) voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het functioneren van het hoofdwegennetwerk. Het variabel onderhoud dient gerealiseerd en opgeleverd te worden in 2019.

In aanvulling op dit Beoogd Eindresultaat is er een drietal projectdoelstellingen geformuleerd die leidend zijn in de aanpak van de werkzaamheden:

 1. Advies in de voorbereiding over de optimale balans tussen de verschillende belangen per netwerkschakel;
 2. Een zo snel en efficiënt mogelijk proces voor het omgaan met afwijkingen;
 3. Een zo efficiënt mogelijk proces van overdracht en acceptatie van de areaalgegevens, op een zo vroeg mogelijk tijdstip en afgestemd op de behoefte.